ความลับ Current Ratio คืออะไร บอกปัญหาอะไรได้บ้าง

6 นาที
อัพเดทครั้งล่าสุด 26 มิ.ย. 2567 05:58 น.
coverImg
แหล่งที่มา: DepositPhotos

Current ratio คือ การเปรียบเทียบสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดของบริษัท อัตราส่วนนี้จะบอกนักลงทุนและนักวิเคราะห์ว่าบริษัทสามารถเพิ่มสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุลของตนให้สูงสุดเพื่อชำระหนี้ปัจจุบันและเจ้าหนี้อื่นได้อย่างไร มาดูความหมายและวิธีการคำนวณกันในบทความนี้ได้เลย

Current Ratio คืออะไร: อธิบายพื้นฐานที่ครอบคลุม

Current Ratio คือ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็นตัววัดความสามารถของธุรกิจในการปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้นที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปี อัตราส่วนนี้จะพิจารณาน้ำหนักของสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด โดยจะบ่งชี้ถึงสถานะทางการเงินของบริษัทโดยที่อัตราส่วนทุนหมุนเวียนสามารถใช้วัดสภาพคล่องของบริษัทได้


แม้ว่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียนอาจจะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ระยะสั้นด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนประการหนึ่งของอัตราส่วนทุนหมุนเวียนคือการวัดผลระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม อื่นๆ ค่อนข้างยาก เช่น การระบุยอดสินทรัพย์และหนี้สินเฉพาะเจาะจงมากเกินไป และการขาดข้อมูลที่สำคัญบางอย่าง


ใครใช้อัตราส่วนนี้บ้าง?

เจ้าของธุรกิจและนักการเงินภายในบริษัทอาจใช้อัตราส่วนปัจจุบันเพื่อประเมินความเป็นอยู่ทางการเงินของธุรกิจ นักบัญชีก็มักใช้อัตราส่วนนี้เช่นกันเนื่องจากการบัญชีเกี่ยวข้องกับการรายงานสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน


นักลงทุนและผู้ให้กู้ภายนอกบริษัทอาจพิจารณาอัตราส่วนปัจจุบันของบริษัทเมื่อตัดสินใจว่าต้องการทำงานกับบริษัทหรือไม่ ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนนี้มีประโยชน์กับผู้ให้กู้เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถชำระหนี้ปัจจุบันได้หรือไม่โดยไม่ต้องเพิ่มการชำระเงินกู้เพิ่มเติม เป็นต้น

ส่วนประกอบของ Current Ratio

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็นตัวชี้วัดความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ระยะสั้นด้วยสินทรัพย์ระยะสั้น สำหรับ Current Ratio ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสองประการ ได้แก่


สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Asset)

สินทรัพย์หมุนเวียนคือทรัพยากรของบริษัทที่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้ภายในหนึ่งปี สินทรัพย์หมุนเวียนประเภททั่วไป ได้แก่


 • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด: เงินสดในรูปแบบกระดาษ เหรียญกษาปณ์ หรือสกุลเงิน ตลอดจนยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน

 • หลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้: ตราสารทางการเงินที่มีจำหน่ายหรือซื้อได้ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น หุ้นและพันธบัตร

 • ลูกหนี้การค้า: เงินที่ลูกค้าและผู้บริโภคเป็นหนี้บริษัท

 • สินค้าคงคลัง: สินค้าที่บริษัทขายและวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า

 • สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ: สินทรัพย์ที่หายากหรือไม่มีนัยสำคัญเกินกว่าที่จะจัดอยู่ในหมวดหมู่เต็มได้ด้วยตัวเอง รวมถึงการขายอุปกรณ์หรืออสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเช่าหรือภาษีล่วงหน้า อาจจัดอยู่ในหมวดหมู่สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับบริษัท


หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)

หนี้สินหมุนเวียนคือหนี้ที่บริษัทต้องชำระคืนภายในปีถัดไป หนี้สินบางประเภทได้แก่:


 • บัญชีเจ้าหนี้: เงินที่บริษัทเป็นหนี้อยู่ต่อลูกค้า เจ้าหนี้ ผู้บริโภค และซัพพลายเออร์

 • หนี้ระยะยาว: เงินกู้หรือแหล่งเงินทุนรูปแบบอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

 • รายได้ค้างรับ: เงินที่บริษัทได้รับจากลูกค้าก่อนส่งมอบสินค้าหรือบริการ ซึ่งบางครั้งเรียกว่ารายได้ที่ไม่ได้รับ

 • หนี้สินหมุนเวียนอื่น: ค่าธรรมเนียมที่ไม่สำคัญหรือค่าธรรมเนียมทั่วไปที่เล็กน้อยเกินกว่าที่จะจัดเป็นหมวดหมู่แยกต่างหากในงบดุล ได้แก่ ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด ภาษีทรัพย์สินที่เกิดขึ้น หรือต้นทุนที่ยังไม่ได้ชำระที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานแฟรนไชส์

ปัญหาของ Current Ratio ที่พบกันบ่อย

แม้ว่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียนจะเป็นตัวชี้วัดในการประเมินสภาพคล่องของบริษัที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็มีข้อจำกัดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลายประการ อาทิ


 1. สภาพคล่องเกินจริงเนื่องจากการรวมสินค้าคงคลัง: การรวมสินค้าคงคลังไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียนอาจทำให้สภาพคล่องของบริษัทเกินจริง เนื่องจากสินค้าคงคลังอาจไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการหมุนเวียนช้าหรือสินค้าเน่าเสียง่าย


 2. ไม่คำนึงถึงกระแสเงินสด: อัตราส่วนสภาพคล่องไม่ได้การเข้าและออกของเงินสด บริษัทอาจมีอัตราส่วนสภาพคล่องสูงแต่ยังคงเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องหากหนี้สินครบกำหนดก่อนที่จะแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดได้


 3. ไม่สะท้อนคุณภาพของสินทรัพย์: อัตราส่วนนี้ถือว่าสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดเท่าเทียมกัน โดยไม่พิจารณาคุณภาพหรือความสามารถในการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น บัญชีลูกหนี้อาจรวมถึงจำนวนเงินที่ค้างชำระหรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ทำให้อัตราส่วนสภาพคล่องสูงขึ้นโดยไม่แสดงสภาพคล่องที่แท้จริง 


 4. การละเลยผลกำไรและกระแสเงินสด: บริษัทที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบันที่แข็งแกร่งอาจยังคงไม่มีกำไรหรือมีกระแสเงินสดไม่ดี ดังนั้น อัตราส่วนทุนหมุนเวียนปัจจุบันไม่ได้บ่งชี้ว่าบริษัทสร้างกำไรหรือจัดการกระแสเงินสดได้ดีเพียงใด


 5. ขาดการเปรียบเทียบในอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมต่างๆ มีมาตรฐานที่แตกต่างกันสำหรับอัตราส่วนปัจจุบัน อัตราส่วนที่อยู่ในระดับดีในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจถือว่าต่ำในอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง


 6. ไม่รวมรายการนอกงบดุล: อัตราส่วนปัจจุบันไม่พิจารณาภาระผูกพันนอกงบดุล เช่น สัญญาเช่าดำเนินงานและภาระผูกพันตามเงื่อนไข ซึ่งอาจส่งผลต่อสถานะสภาพคล่องที่แท้จริงของบริษัทได้

วิธีการคำนวณ Current Ratio

สูตรอัตราส่วนสภาพคล่อง


สูตรอัตราส่วนสภาพคล่อง


ตัวอย่างการคำนวณ current ratio

มาดูตัวอย่างในการคำนวณcurrent ratioโดยอ้างอิงจากตัวเลขงบดุลของ Amazon สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในปี 2019 สินทรัพย์หมุนเวียนของยักษ์ใหญ่ค้าปลีกนี้อยู่ที่ 96.3 พันล้านดอลลาร์ และหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 87.8 พันล้านดอลลาร์


ในการคำนวณอัตราส่วนปัจจุบัน คุณต้องหารสินทรัพย์หมุนเวียนด้วยหนี้สินหมุนเวียน ดังนั้นอัตราส่วนปัจจุบันของ Amazon จะเท่ากับ 1.1 ซึ่งหมายความว่าบริษัทมีสินทรัพย์เพียงพออย่างน้อยในการชำระหนี้ระยะสั้น


อัตราส่วน current ratio ที่ดีคือเท่าไหร่?

current ratio เป็นตัวชี้วัดความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้สินระยะสั้นด้วยสินทรัพย์ระยะสั้น แม้ว่าจะไม่มีคำตอบเดียวที่เหมาะกับทุกคน แต่แนวทางทั่วไปบางประการสามารถช่วยกำหนดได้ว่าอัตราส่วนสภาพคล่องที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้าง


เกณฑ์มาตรฐาน

current ratio 1.5 ถึง 2 ถือว่าดี ช่วงค่านี้บ่งชี้ว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน 1.5 ถึง 2 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องที่ดี


เกณฑ์ขั้นต่ำ

โดยทั่วไปตัวเลข current ratio ตั้งแต่ 1 ขึ้นไปถือว่ายอมรับได้ เนื่องจากบ่งชี้ว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างน้อยเพียงพอที่จะครอบคลุมหนี้สินหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนที่ 1 พอดีอาจยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้าง เนื่องจากมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดน้อยมาก


อัตราส่วนสภาพคล่องสูง

current ratio ที่สูงกว่า 2 อย่างมีนัยสำคัญ อาจบ่งชี้ว่าบริษัทไม่ได้ใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีสินค้าคงคลังมากเกินไป แม้จะบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง แต่ก็อาจหมายความได้ว่าบริษัทไม่ได้ลงทุนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Current Ratio ที่สูง

โดยทั่วไปอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงสุขภาพทางการเงินที่ดี ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะครอบคลุมหนี้สินระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดนี้อาจทำให้เข้าใจผิดได้หากตีความโดยไม่มีบริบท ต่อไปนี้คือความเข้าใจผิดทั่วไปบางประการเกี่ยวกับอัตราส่วนสภาพคล่องสูง


มักบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง

ความเป็นจริงก็คือแม้ว่าอัตราส่วนสภาพคล่องสูงจะบ่งชี้ว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สิน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีสภาพคล่องที่แข็งแกร่งเสมอไป องค์ประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียนเหล่านี้มีความสำคัญ ตัวอย่างเช่น หากสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวนมากถูกผูกไว้กับสินค้าคงคลังหรือบัญชีลูกหนี้ อาจไม่เป็นสภาพคล่องอย่างที่เห็น


สะท้อนถึงการจัดการสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

ความเป็นจริง ก็คือบางครั้งอัตราส่วนสภาพคล่องที่สูงอาจบ่งชี้ถึงการจัดการสินทรัพย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีเงินสดหรือสินค้าคงคลังมากเกินไป บริษัทอาจไม่ได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทน ความไม่มีประสิทธิภาพนี้สามารถส่งสัญญาณถึงโอกาสการลงทุนและการเติบโตที่พลาดไป


ยิ่งสูงยิ่งดีเสมอ

ความเป็นจริง ก็คือ อัตราส่วนสภาพคล่องที่สูงเกินไปอาจสร้างความกังวลได้พอๆ กับอัตราส่วนที่ต่ำ อาจบ่งบอกว่าบริษัทไม่ได้ใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ กองทุนที่สามารถนำไปลงทุนในโอกาสการเติบโต การวิจัยและพัฒนา หรือการใช้งานอื่นๆ ที่มีประสิทธิผลอาจไม่ได้ใช้งาน ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง


หมายถึงความเสี่ยงที่ต่ำ

ความเป็นจริงก็คือ อัตราส่วนสภาพคล่องที่สูงไม่ได้ขจัดความเสี่ยง บริษัทที่มีอัตราส่วนที่สูงอาจยังคงเผชิญกับความเสี่ยงหากสินทรัพย์หมุนเวียนไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ง่าย หรือหากบริษัทพึ่งพาลูกหนี้รายใหญ่เพียงไม่กี่รายเยอะ 


บ่งบอกถึงเสถียรภาพทางการเงิน

ความเป็นจริงก็คือ เสถียรภาพทางการเงินนั้นมีหลายแง่มุมและไม่สามารถวัดได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องเพียงอย่างเดียว บริษัทอาจมีอัตราส่วนสภาพคล่องสูงแต่ยังคงไม่มั่นคงทางการเงินเนื่องจากหนี้สินจำนวนมาก การจัดการกระแสเงินสดที่ไม่ดี หรือกระแสรายได้ที่ไม่แน่นอน การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ และปัจจัยเชิงคุณภาพจึงมีความจำเป็น

การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

บริษัทต่างๆ ควรตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสมดุลระหว่างการรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอเพื่อครอบคลุมภาระผูกพันระยะสั้นและการลงทุนในโอกาสที่ขับเคลื่อนการเติบโตและผลกำไร การสร้างสมดุลนี้จะช่วยให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม


การลงทุนเชิงกลยุทธ์

การจัดการสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวข้องกับการใช้เงินส่วนเกินสำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ เช่น การขยายการดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการเข้าสู่ตลาดใหม่ การลงทุนเหล่านี้สามารถเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันและมูลค่าในระยะยาวได้


ความยืดหยุ่นทางการเงิน

การรักษาระดับสภาพคล่องที่เหมาะสมจะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นทางการเงิน ช่วยให้บริษัทต่างๆ ตอบสนองต่อค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด คว้าโอกาสที่เกิดขึ้นกะทันหัน และรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจได้

เราใช้อัตราส่วนปัจจุบันกับการเทรด CFD อย่างไร

เราสามารถใช้อัตราส่วนทุนหมุนเวียนในการเทรด CFD ในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้


การประเมินสุขภาพทางการเงิน

อัตราส่วนปัจจุบันช่วยให้เทรดเดอร์ CFD ประเมินสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงินในระยะสั้นของบริษัทได้ อัตราส่วนปัจจุบันที่ดี (โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2) แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นได้อย่างสบายๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับตำแหน่งซื้อ


อารมณ์และจังหวะเวลาของตลาด

ใช้อัตราส่วนปัจจุบันร่วมกับอัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ และการวิเคราะห์อารมณ์ของตลาด ตัวอย่างเช่น ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ บริษัทที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบันที่แข็งแกร่งอาจมีความยืดหยุ่นมากกว่า ทำให้มีโอกาสที่ปลอดภัยกว่าในการถือครองตำแหน่งซื้อในการเทรด


การยืนยันการวิเคราะห์ทางเทคนิค

บูรณาการการวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบันกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค หากบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบันที่แข็งแกร่งและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคชี้ให้เห็นแนวโน้มขาขึ้น อาจสนับสนุนการตัดสินใจเปิดตำแหน่งซื้อ


รายงานผลประกอบการและการประกาศ

ให้ความสนใจกับรายงานผลประกอบการและการประกาศ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบันอาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งสภาพคล่องของบริษัท การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอาจนำไปสู่แนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงในเชิงลบอาจส่งสัญญาณถึงตำแหน่งขายที่อาจเกิดขึ้น

สรุป

แม้ว่าอัตราส่วนสภาพคล่องสูงมักถูกมองว่าเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวก แต่ก็อาจเข้าใจผิดได้สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาองค์ประกอบของสินทรัพย์หมุนเวียน ประสิทธิภาพของการจัดการสินทรัพย์ และบริบททางการเงินโดยรวม บริษัทต่าง ๆ ควรหาสมดุลระหว่างการรักษาสภาพคล่องที่เพียงพอกับการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมและขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว สำหรับเทรดเดอร์ที่กำลังหาข้อมูลการลงทุนกับบริษัทต่าง ๆ สามารถใช้การวิเคราะห์ current ratio ควบคู่ไปกับตัวชี้วัดทางการเงินและปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นๆ จะทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทได้


บทความที่คุณอาจจะสนใจด้วย >>

Quick Ratio คืออะไร สำคัญอย่างไร? วิธีคำนวณ Quick Ratio อย่างง่าย

ซื้อหุ้นอเมซอนยังไง? สเต็ปการซื้อหุ้น Amazon แบบละเอียด

คำถามที่พบบ่อย
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนตัวอย่างการคำนวณอย่างง่ายคืออะไร?
นำสินทรัพย์หมุนเวียนหารหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) ถ้าผลลัพธ์ที่ได้มากกว่า1 แสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องดี
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนบอกอะไรเราบ้าง?
บริษัทสามารถเพิ่มสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุลของตนเพื่อชำระหนี้ปัจจุบันและหนี้อื่นได้อย่างไร
Current Ratio กี่เท่าถึงจะดี?
บริษัทที่ดีควรมีอัตราส่วนสภาพคล่องปัจจุบันมากกว่า 1 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพคล่องที่เพียงพอ อัตราส่วนที่ต่ำกว่า 1 บ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งนำไปสู่การกู้ยืมหรือระดมทุนเพื่อชำระหนี้ระยะสั้น

*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
บทความที่เกี่ยวข้อง
placeholder
บิทคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร? ศึกษาให้ดีก่อนลงทุน ห้ามพลาด! บทความนี้จะตอบคำถามทั้งหมดที่นักลงทุนที่สนใจลงทุนใน Bitcoin รวมถึง Bitcoin คืออะไร, Bitcoin ทำงานอย่างไร, การขุด Bitcoin คืออะไรและได้เงินจริงไหม, จัดเก็บ bitcoin อย่างไร, บิทคอยน์ ผิดกฎหมายไหม พร้อมคำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุด - วิธีเริ่มต้นเทรด Bitcoin นะครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
บทความนี้จะตอบคำถามทั้งหมดที่นักลงทุนที่สนใจลงทุนใน Bitcoin รวมถึง Bitcoin คืออะไร, Bitcoin ทำงานอย่างไร, การขุด Bitcoin คืออะไรและได้เงินจริงไหม, จัดเก็บ bitcoin อย่างไร, บิทคอยน์ ผิดกฎหมายไหม พร้อมคำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุด - วิธีเริ่มต้นเทรด Bitcoin นะครับ
placeholder
วิเคราะห์แนวโน้มราคาบิทคอยน์ 2024 จะไปในทิศทางใดบทความนี้จะเป็นการเรียบเรียงข้อข้อมูลเกี่ยวกับ “Bitcoin” โดยตรง รวมไปถึงการวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ 10 ปีย้อนหลัง การวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ปี 2023 และวิเคราะห์บทสุปราคาบิทคอยน์จะขึ้นหรือลดลงและยังน่าลงทุนอยู่ไหมในปี 2024
ผู้เขียน  MitradeInsights
บทความนี้จะเป็นการเรียบเรียงข้อข้อมูลเกี่ยวกับ “Bitcoin” โดยตรง รวมไปถึงการวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ 10 ปีย้อนหลัง การวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ปี 2023 และวิเคราะห์บทสุปราคาบิทคอยน์จะขึ้นหรือลดลงและยังน่าลงทุนอยู่ไหมในปี 2024
placeholder
มีเงิน 20,000 ลงทุนอะไรดีให้เหมาะกับตัวเอง วันนี้ผมมี 6 วิธีการลงทุน ที่จะทำให้เงินให้งอกเงย ตั้งแต่ผลตอบแทนน้อย ไปยังผลตอบแทนสูง แต่เพื่อนๆ อย่าลืมว่า ผลตอบแทนแทนที่คาดหวังสูง ก็จะมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงตามนะครับ มาดูกันเลย!!
ผู้เขียน  ปรีชา มานพInsights
วันนี้ผมมี 6 วิธีการลงทุน ที่จะทำให้เงินให้งอกเงย ตั้งแต่ผลตอบแทนน้อย ไปยังผลตอบแทนสูง แต่เพื่อนๆ อย่าลืมว่า ผลตอบแทนแทนที่คาดหวังสูง ก็จะมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงตามนะครับ มาดูกันเลย!!
placeholder
CFD คืออะไรและทำงานอย่างไร?หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์เช่น forex หุ้น ดัชนี ทองคำหรือบิทคอยน์ แต่คุณมีเงินไม่มากแต่ก็มีความคาดหวังว่าจะเก็งกำไรในระยะสั้น การลงทุนด้วยเครื่องมือ CFD อาจจะเป็นคำตอบสำหรับการลงทุนของคุณ ว่าแต่ CFD คืออะไร, CFD ทำงานอย่างไร CFD, จะช่วยให้คุณลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยอย่างไร, ข้อดีและความเสี่ยงในการเทรด CFD คืออะไร เรามาหาคำตอบกันครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์เช่น forex หุ้น ดัชนี ทองคำหรือบิทคอยน์ แต่คุณมีเงินไม่มากแต่ก็มีความคาดหวังว่าจะเก็งกำไรในระยะสั้น การลงทุนด้วยเครื่องมือ CFD อาจจะเป็นคำตอบสำหรับการลงทุนของคุณ ว่าแต่ CFD คืออะไร, CFD ทำงานอย่างไร CFD, จะช่วยให้คุณลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยอย่างไร, ข้อดีและความเสี่ยงในการเทรด CFD คืออะไร เรามาหาคำตอบกันครับ
placeholder
7 หุ้น AI หรือหุ้น ปัญญาประดิษฐ์ ที่น่าจับตามองบทความนี้จะพูดถึงหุ้น AI ที่น่าจับตามอง และเป็นหุ้นที่น่าลงทุน รวมไปถึงการนำ AI เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการพอร์ตของนักลงทุน สามารถอ่านในบทความกันได้เลย
ผู้เขียน  MitradeInsights
บทความนี้จะพูดถึงหุ้น AI ที่น่าจับตามอง และเป็นหุ้นที่น่าลงทุน รวมไปถึงการนำ AI เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการพอร์ตของนักลงทุน สามารถอ่านในบทความกันได้เลย
ราคาเสนอแบบเรียลไทม์