Quick Ratio คืออะไร สำคัญอย่างไร? วิธีคำนวณ Quick Ratio อย่างง่าย

6 นาที
อัพเดทครั้งล่าสุด 16 เม.ย. 2567 03:44 น.

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว หรือ quick ratio คือ ตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ในการประเมินสภาพคล่องระยะสั้นของบริษัทที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้นด้วยสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด อัตราส่วนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์ เนื่องจากให้ภาพรวมสถานะทางการเงินของบริษัทในระยะสั้นได้อย่างดีเยี่ยม มาทำความเข้าใจและดูวิธีการคำนวณไปพร้อม ๆ กัน


Quick Ratio คืออะไร

Quick ratio คือ วิธีการประเมินความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้นด้วยสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินสภาพคล่องและสถานะทางการเงินโดยไม่รวมสินค้าคงคลังแต่เน้นไปที่เงินสด รายการเทียบเท่า หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด และลูกหนี้แทน


สำหรับอัตราส่วนที่สูงกว่า 1 แสดงถึงความแข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทสามารถครอบคลุมภาระหนี้สินระยะสั้นด้วยสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำกว่า 1 บ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดหาเงินทุนภายนอกหรือการขายสินทรัพย์ 


โดยทั่วไปแล้ว Quick Ratio เป็นตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้น อัตราส่วนนี้จะช่วยให้นักลงทุน เจ้าหนี้ และนักวิเคราะห์ประเมินความสามารถของบริษัทที่ครอบคลุมภาระผูกพันทางการเงินในทันทีโดยไม่ต้องอาศัยยอดขายของสินค้าคงคลัง


Quick Ratio ทำงานอย่างไร

Quick ratio คือ วิธีการที่จะประเมินความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้นด้วยสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด มีวิธีการทำงานคือการะบุสินทรัพย์สภาพคล่องโดยมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้อย่างง่ายดายโดยไม่สูญเสียมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ โดยทั่วไปจะรวมถึง: 


 • เงินสด

 • รายการเทียบเท่าเงินสด

 • หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

 • บัญชีลูกหนี้


ส่วนประกอบของ Quick Ratio

Quick Ratio ประกอบด้วย:


 1. เงินสด: สกุลเงินที่มีอยู่จริงและเงินทุนใด ๆ ที่เก็บไว้ในบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทสามารถเข้าถึงได้ เงินสดเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่สุดและสามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อชำระภาระผูกพันระยะสั้น เช่น การจ่ายบิลหรือชำระหนี้


 2. หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด: การลงทุนที่สามารถซื้อหรือขายในตลาดได้อย่างง่ายดายโดยมีผลกระทบต่อราคาน้อยที่สุด โดยทั่วไปจะรวมถึงหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็น


 3. บัญชีลูกหนี้: แสดงถึงเงินที่ลูกค้าค้างชำระกับบริษัทสำหรับสินค้าหรือบริการที่ให้เครดิต แม้ว่าจะไม่เป็นสภาพคล่องเหมือนเงินสด แต่ลูกหนี้ก็ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเนื่องจากสามารถแปลงเป็นเงินสดได้เมื่อผ่านกระบวนการเรียกเก็บเงิน


วิธีการคำนวณ Quick Ratio

Quick Ratio จะไม่รวมสินค้าคงคลังจากการคำนวณ เนื่องจากสินค้าคงคลังอาจไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดในระยะสั้นได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น ด้วยการมุ่งเน้นเฉพาะสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดจึงทำให้ Quick Ratio เป็นการวัดสภาพคล่องของบริษัทที่ค่อนข้างแม่นยำ


ค่า Quick Ratio ตั้งแต่ 1 ขึ้นไปบ่งชี้ว่าบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอที่จะครอบคลุมหนี้สินระยะสั้นโดยไม่ต้องอาศัยการขายสินค้าคงคลัง ในขณะที่อัตราส่วนที่ต่ำกว่า 1 บ่งชี้ว่าบริษัทอาจประสบปัญหาในการปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้นโดยไม่ต้องพึ่งพาการขายสินค้าคงคลัง ซึ่งอาจเป็นปัญหาได้หากการหมุนเวียนสินค้าคงคลังช้าหรือมีความต้องการเงินสดแบบกะทันหันได้


โดยทั่วไปแล้วอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วที่สูงกว่าจะดีกว่า เนื่องจากเป็นการบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่ดีกว่า อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วกับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวโน้มในอดีตก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น


สูตรของ Quick Ratio


สูตรของ Quick Ratio


 • เงินสด: รวมถึงสกุลเงินจริงและเงินทุนที่ถืออยู่ในบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที


 • รายการเทียบเท่าเงินสด: เป็นการลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงและมีระยะเวลาครบกำหนดสั้น โดยทั่วไปจะน้อยกว่าสามเดือน ตัวอย่าง ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง กองทุนตลาดเงิน และบัตรเงินฝากระยะสั้น


 • บัญชีลูกหนี้: เงินที่ลูกค้าค้างชำระกับบริษัทสำหรับสินค้าหรือบริการที่ให้เครดิต แม้ว่าจะไม่เป็นสภาพคล่องเหมือนเงินสด แต่ลูกหนี้ก็ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเนื่องจากสามารถแปลงเป็นเงินสดได้เมื่อผ่านกระบวนการเรียกเก็บเงิน


 • หนี้สินหมุนเวียน: เป็นภาระผูกพันที่บริษัทคาดว่าจะชำระภายในหนึ่งปีหรือภายในรอบการดำเนินงานของบริษัท ขึ้นอยู่กับว่ากรณีใดจะนานกว่า ตัวอย่างเช่น เจ้าหนี้ธุรกิจ หนี้ระยะสั้น และเงินค้างจ่าย


ตัวอย่างการคำนวณ Quick Ratio

ลองพิจารณาตัวอย่างเพื่อแสดงการใช้งานและประโยชน์ของ Quick Ratio บริษัท กขค ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมค้าปลีกและมีข้อมูลทางการเงินสำหรับปีปัจจุบันดังต่อไปนี้:


 • เงินสด: 50,000 บาท

 • รายการเทียบเท่าเงินสด: 20,000 บาท

 • บัญชีลูกหนี้: 30,000 บาท

 • หนี้สินหมุนเวียน: 60,000 บาท


เมื่อใช้ข้อมูลนี้ มาคำนวณอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วสำหรับบริษัท กขค แล้วอธิบายได้ดังต่อไปนี้


การคำนวณจากสูตร Quick Ratio:

อัตราส่วน Quick Ratio


คำอธิบาย:

ในตัวอย่างนี้ บริษัท กขค มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วที่ประมาณ 1.67 บาท


ความสามารถของบริษัท กขค ในการครอบคลุมหนี้สินระยะสั้นโดยใช้สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด อัตราส่วน 1.67 บ่งชี้ว่าบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องสูง 1.67 บาทสำหรับหนี้สินหมุนเวียนทุกๆ 1 บาท สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทกขค อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินระยะสั้นโดยไม่ต้องพึ่งพาการขายสินค้าคงคลังมากนัก

ความแตกต่างระหว่าง Quick Asset และ Quick Ratio

คำว่า "สินทรัพย์ด่วน" และ "อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว" มักใช้สลับกันได้ แต่แสดงถึงแนวคิดที่แตกต่างกันเล็กน้อย มาทำความเข้าใจกันได้ในหัวข้อนี้


Quick Asset คืออะไร?

Quick Asset หรือ สินทรัพย์ด่วน หมายถึง สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดที่บริษัทครอบครอง ซึ่งสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ทันทีภายในระยะเวลาอันสั้น โดยปกติภายใน 90 วันหรือน้อยกว่านั้น สินทรัพย์เหล่านี้มีความสำคัญต่อสภาพคล่องระยะสั้นของบริษัทและความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในทันที


ตัวอย่าง Quick Asset 

โดยพื้นฐานแล้ว สินทรัพย์ด่วนจะไม่รวมสินค้าคงคลังและสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องน้อยกว่าซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าในการแปลงเป็นเงินสด เช่น เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด (เช่น ตั๋วเงินคลังและกองทุนตลาดเงิน) และลูกหนี้ (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญ) 


โดยสรุปแล้ว Quick Asset คือการมุ่งเน้นไปที่ทรัพยากรที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินสดและลูกหนี้ ในขณะที่อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วจะวัดความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ทันทีโดยใช้สินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น


ข้อดีและข้อเสียของ Quick Ratio

ข้อดีของ Quick Ratio

Quick Ratio มีข้อดีหลายประการ ได้แก่


✅ มุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง: เช่น เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และบัญชีลูกหนี้ ด้วยการยกเว้นสินค้าคงคลังออกจากการคำนวณ การมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่ขายได้ทันทีช่วยให้นักลงทุนและเจ้าหนี้ประเมินความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามภาระผูกพันระยะสั้นได้


✅ สะท้อนถึงการจัดการกระแสเงินสด: โดยเน้นความพร้อมของเงินสดและสินทรัพย์ใกล้เคียงเงินสดเพื่อครอบคลุมหนี้สินระยะสั้น Quick Ratio ที่สูงบ่งชี้ว่าบริษัทมีการจัดการกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพและมีทรัพยากรสภาพคล่องเพียงพอที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในทันที โดยไม่ต้องอาศัยการยืมหรือชำระบัญชีสินทรัพย์ระยะยาว


✅ มีประโยชน์สำหรับเจ้าหนี้และนักลงทุน: เจ้าหนี้และนักลงทุนมักใช้อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเพื่อประเมินความสามารถของบริษัทในการชำระหนี้ระยะสั้นและจัดการความเสี่ยงทางการเงิน 


✅ คำนวณได้ง่ายและรวดเร็ว: สูตรอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเกี่ยวข้องกับการคำนวณที่ไม่ซับซ้อนโดยใช้ข้อมูลทางการเงินที่พร้อมใช้งานจากงบดุลของบริษัท ความเรียบง่ายนี้ทำให้นักลงทุน เจ้าหนี้ และนักวิเคราะห์ทางการเงินคำนวณและตีความ Quick Ratio ได้ง่าย ทำให้สามารถประเมินสถานะสภาพคล่องของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว


ข้อเสียของ Quick Ratio

มุมมองที่จำกัด: การไม่รวมสินค้าคงคลังอาจทำให้เห็นภาพสภาพคล่องของบริษัทที่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้สินค้าคงคลังจำนวนมาก


การตีความที่ผิดที่อาจเกิดขึ้นได้: Quick Ratio ไม่ได้หมายถึงการจัดการสภาพคล่องที่เหมาะสมที่สุดเสมอไป อาจบ่งบอกถึงสินทรัพย์ที่มีการใช้งานน้อยเกินไป


ความแปรปรวนของอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันอาจมีบรรทัดฐาน Quick Ratio ที่แตกต่างกันซึ่งทำให้การเปรียบเทียบมีความท้าทายโดยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะอุตสาหกรรม


การใช้ Quick Ratio กับการเทรด CFD

Quick Ratio เป็นตัวชี้วัดที่มีค่าสำหรับการเทรด CFD (Contract for Difference) ตัวหนึ่งเนื่องจากให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่องระยะสั้นของบริษัทซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในการตัดสินใจลงทุนระยะสั้น ด้วยการมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงก็จะสามารถแปลงเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น Quick Ratio ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าบริษัทสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็วได้ดีเพียงใด


ประโยชน์ Quick Ratio สำหรับการเทรด CFD

การจัดการความเสี่ยง

สำหรับเทรดเดอร์ CFD การทำความเข้าใจสถานะสภาพคล่องของบริษัทถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วที่สูงบ่งชี้ว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอที่จะครอบคลุมหนี้สินระยะสั้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาทางการเงินหรือการผิดนัดชำระหนี้


ความผันผวนของตลาด

ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ Quick Ratio สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุบริษัทที่มีสถานะสภาพคล่องสูง ซึ่งอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างกะทันหัน


กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น

เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นสามารถใช้ Quick Ratio เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อประเมินสถานะทางการเงินของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว บริษัทที่มีอัตราส่วนหมุนเร็วสูงอาจเหมาะกับการเทรดในระยะสั้น เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีโอกาสน้อยที่จะประสบปัญหาสภาพคล่องที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในระยะสั้น


Quick Ratio สามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับเทรดเดอร์ CFD ที่ช่วยให้การประเมินสถานะสภาพคล่องระยะสั้นของบริษัทได้ง่ายและทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล ดังนั้น ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง ความผันผวนของตลาด และกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น เทรดเดอร์จึงสามารถรวม Quick Ratio เข้ากับแนวทางการซื้อขายของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


mitrade
🎉ห้ามพลาด!!!
ค่าคอมฯ 0 สเปรดต่ำ! เงินฝากขั้นต่ำ $50 
แจกโบนัสสำหรับลูกค้าใหม่ $100 ดอลลาร์
ฝึกเทรดด้วยเงินเสมือนจริง $50, 000 ฟรี
การลงทุนมีความเสี่ยง อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน

สรุป Quick Ratio คืออะไร

Quick Ratio คือ เครื่องมือที่ช่วยประเมินสถานะทางการเงินระยะสั้นของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด ครอบคลุมหนี้สินระยะสั้นและมีความเรียบง่าย เป็นอัตราส่วนที่ช่วยการประเมิณข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการการตัดสินใจในการซื้อขายได้

คำถามที่พบบ่อย
เหตุใดอัตราส่วนที่รวดเร็วจึงมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเทรด
เทรดเดอร์มักใช้อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเพื่อประเมินความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในทันที อัตราส่วนที่รวดเร็วที่ต่ำอาจบ่งบอกถึงปัญหาสภาพคล่องซึ่งนำไปสู่ความผันผวนของราคาในตลาดหุ้นได้
วิธีตีความความผันผวนของอัตราส่วนที่รวดเร็วของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งคืออะไร?
ความผันผวนที่สำคัญในอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในสถานะสภาพคล่องของบริษัท อัตราส่วนที่รวดเร็วที่ลดลงอาจบ่งบอกถึงความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนที่ดีขึ้นอาจส่งสัญญาณถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น เทรดเดอร์ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบสถานะของบริษัท
อัตราส่วนที่รวดเร็วส่งผลต่อผู้ลงทุนอย่างไร?
อัตราส่วนที่รวดเร็วช่วยให้นักลงทุนได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับสถานะสภาพคล่องระยะสั้นของบริษัท อัตราส่วนสูงบ่งชี้ว่าบริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอสำหรับชำระภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ และอาจส่งสัญญาณถึงเสถียรภาพทางการเงิน

*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
บทความที่เกี่ยวข้อง
placeholder
บิทคอยน์ (Bitcoin) คืออะไร? ศึกษาให้ดีก่อนลงทุน ห้ามพลาด! บทความนี้จะตอบคำถามทั้งหมดที่นักลงทุนที่สนใจลงทุนใน Bitcoin รวมถึง Bitcoin คืออะไร, Bitcoin ทำงานอย่างไร, การขุด Bitcoin คืออะไรและได้เงินจริงไหม, จัดเก็บ bitcoin อย่างไร, บิทคอยน์ ผิดกฎหมายไหม พร้อมคำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุด - วิธีเริ่มต้นเทรด Bitcoin นะครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
บทความนี้จะตอบคำถามทั้งหมดที่นักลงทุนที่สนใจลงทุนใน Bitcoin รวมถึง Bitcoin คืออะไร, Bitcoin ทำงานอย่างไร, การขุด Bitcoin คืออะไรและได้เงินจริงไหม, จัดเก็บ bitcoin อย่างไร, บิทคอยน์ ผิดกฎหมายไหม พร้อมคำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุด - วิธีเริ่มต้นเทรด Bitcoin นะครับ
placeholder
วิเคราะห์แนวโน้มราคาบิทคอยน์ 2024 จะไปในทิศทางใดบทความนี้จะเป็นการเรียบเรียงข้อข้อมูลเกี่ยวกับ “Bitcoin” โดยตรง รวมไปถึงการวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ 10 ปีย้อนหลัง การวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ปี 2023 และวิเคราะห์บทสุปราคาบิทคอยน์จะขึ้นหรือลดลงและยังน่าลงทุนอยู่ไหมในปี 2024
ผู้เขียน  MitradeInsights
บทความนี้จะเป็นการเรียบเรียงข้อข้อมูลเกี่ยวกับ “Bitcoin” โดยตรง รวมไปถึงการวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ 10 ปีย้อนหลัง การวิเคราะห์ราคาบิทคอยน์ปี 2023 และวิเคราะห์บทสุปราคาบิทคอยน์จะขึ้นหรือลดลงและยังน่าลงทุนอยู่ไหมในปี 2024
placeholder
CFD คืออะไรและทำงานอย่างไร?หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์เช่น forex หุ้น ดัชนี ทองคำหรือบิทคอยน์ แต่คุณมีเงินไม่มากแต่ก็มีความคาดหวังว่าจะเก็งกำไรในระยะสั้น การลงทุนด้วยเครื่องมือ CFD อาจจะเป็นคำตอบสำหรับการลงทุนของคุณ ว่าแต่ CFD คืออะไร, CFD ทำงานอย่างไร CFD, จะช่วยให้คุณลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยอย่างไร, ข้อดีและความเสี่ยงในการเทรด CFD คืออะไร เรามาหาคำตอบกันครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์เช่น forex หุ้น ดัชนี ทองคำหรือบิทคอยน์ แต่คุณมีเงินไม่มากแต่ก็มีความคาดหวังว่าจะเก็งกำไรในระยะสั้น การลงทุนด้วยเครื่องมือ CFD อาจจะเป็นคำตอบสำหรับการลงทุนของคุณ ว่าแต่ CFD คืออะไร, CFD ทำงานอย่างไร CFD, จะช่วยให้คุณลงทุนด้วยเงินจำนวนน้อยอย่างไร, ข้อดีและความเสี่ยงในการเทรด CFD คืออะไร เรามาหาคำตอบกันครับ
placeholder
5 เว็บเทรด Bitcoin ต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้การเทรด bitcoin โดยเลือกผู้ให้บริการจากต่างประเทศกลายเป็นวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักลงทุนชาวไทย วันนี้เราจึงได้รวบรวม 5 เว็บเทรด bitcoin ต่างประเทศให้กับนักลงทุนทุกท่าน
ผู้เขียน  MitradeInsights
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้การเทรด bitcoin โดยเลือกผู้ให้บริการจากต่างประเทศกลายเป็นวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักลงทุนชาวไทย วันนี้เราจึงได้รวบรวม 5 เว็บเทรด bitcoin ต่างประเทศให้กับนักลงทุนทุกท่าน
placeholder
7 หุ้น AI หรือหุ้น ปัญญาประดิษฐ์ ที่น่าจับตามองบทความนี้จะพูดถึงหุ้น AI ที่น่าจับตามอง และเป็นหุ้นที่น่าลงทุน รวมไปถึงการนำ AI เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการพอร์ตของนักลงทุน สามารถอ่านในบทความกันได้เลย
ผู้เขียน  MitradeInsights
บทความนี้จะพูดถึงหุ้น AI ที่น่าจับตามอง และเป็นหุ้นที่น่าลงทุน รวมไปถึงการนำ AI เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการพอร์ตของนักลงทุน สามารถอ่านในบทความกันได้เลย
ราคาเสนอแบบเรียลไทม์