งบกระแสเงินสด(Cash Flow Statement)คืออะไร

4 นาที
อัพเดทครั้งล่าสุด 16 ต.ค. 2566 02:30 น.
coverImg
แหล่งที่มา: DepositPhotos

งบกำไรขาดทุนอาจเป็นส่วนในงบการเงินที่นักลงทุนให้ความสำคัญ แต่งบกระแสเงินสดคือส่วนที่สำคัญสำหรับนักลงทุนมากไม่แพ้กัน เพราะเงินสดคือสิ่งที่ขับเคลื่อนกิจการให้บริษัทนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ และงบกระแสเงินสดนี้เองที่จะเป็นตัวบอกว่ากระแสเงินสดของกิจการมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และเป็นตัวบอกด้วยว่ากิจการนั้น ๆ ยังมีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจการต่อไปหรือไม่ ซึ่งคราวนี้เราจะมาทำความรู้จักกับงบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) คืออะไรอย่างง่ายสำหรับนักลงทุนเพื่อคัดกรองบริษัทที่น่าสนใจกัน

งบกระแสเงินต่างจากงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุน อย่างไร

ในการวิเคราะห์งบการเงินจะประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet), งบกำไรขาดทุน (Income statement) และ งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) ซึ่งรายงานทางการเงินทั้งสามตัวล้วนสามารถบอกสภาวะและศักยภาพทางการเงินของบริษัทได้ในความหมายที่แตกต่างกัน และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนในการคัดเลือกหุ้นดีที่มีคุณภาพในระยะยาวที่นักลงทุนควรทำความรู้จักไว้


 • งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet)

  หรือ งบดุล คือรายงานที่บอกส่วนของทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ที่เป็นตัวบ่งชี้ฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะช่วยบอกว่า ณ วันใดวันหนึ่ง บริษัทยังคงมีมูลค่าของส่วนของเจ้าของเหลืออยู่เท่าไหร่


 • งบกำไรขาดทุน (Income statement)

  เป็นงบที่แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น รายปี รายไตรมาส (3 เดือน) หรือ รายครึ่งปี (6 เดือน) ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยให้เห็นว่าในรอบรายงานนั้นบริษัทสามารถทำกำไรได้เท่าไหร่ หรือว่ามีผลการดำเนินงานเป็นผลขาดทุน และรวมเบ็ดเสร็จแล้วเป็นตัวเลขเท่าไหร่ ซึ่งส่วนนี้จะเป็นรายงานที่ช่วยให้นักลงทุนได้ติดตามศักยภาพของบริษัทในการเติบโตระยะยาว


 • งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

  คือส่วนที่แสดงกระแสเงินสดคงเหลือในบริษัทว่าจริง ๆ แล้ว ณ วันปิดบัญชีบริษัทยังมีเงินสดสำหรับขับเคลื่อนกิจการอีกเท่าไหร่ เพียงพอสำหรับการดำเนินงานของกิจการหรือไม่


งบการเงินทั้ง 3 ส่วน ถือเป็นหัวใจหลักของการวิเคราะห์พื้นฐาน (Foundamental Analysis) ที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินมูลค่าหุ้นและคัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในราคาถูกเพื่อการลงทุนในระยะยาว ซึ่งในคราวนี้เราจะมาลงลึกกันต่อว่างบกระแสเงินสดคืออะไร

งบกระแสเงินสด คืออะไร

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) คืออะไร


งบกระแสเงินสด คือ งบที่ใช้แสดงการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดในกิจการ ว่ามีการทำกำไรได้เป็นเงินสดมาเท่าไหร่ มีรายได้ที่เป็นเงินสดจากช่องทางอื่น ๆ อีกหรือไม่ และนำเงินสดที่ได้นั้นไปทำอะไรบ้าง จนสุดท้ายแล้วบริษัทยังคงเหลือกระแสเงินสดสำหรับดำเนินกิจการอีกเท่าไหร่ 


การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่จะแสดงในงบกระแสเงินสดนั้นจะถูกแจกแจงออกมาใน 3 ช่องทาง ได้แก่


 1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Cash Flows from Operating Activities)

  คือ ส่วนที่แสดงกระแสเงินสดที่บริษัทได้รับและจ่ายไปจากการดำเนินกิจการ  เช่น บริษัทจะได้รับเงินสดจากการขายสินค้า ค่านายหน้า ค่าลิขสิทธิ์ ฯลฯ และต้องจ่ายเงินสดออกไปจากค่าต้นทุนการผลิต ภาษี รวมถึงรายจ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกิจการ ฯลฯ 


 2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (Cash Flows from Investing Activities)

  คือ ส่วนที่แสดงกระแสเงินสดที่ได้รับมาและจ่ายไปเพื่อการขายหรือลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาว เช่น บริษัทจะได้กระแสเงินสดจากการขายที่ดิน ขายหลักทรัพย์ และต้องจ่ายเงินสดออกไปเมื่อต้องการซื้อที่ดินสิ่งก่อสร้าง หรือลงทุนในหลักทรัพย์อื่น ๆ 


 3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (Cash Flows from Financing Activities)

  คือ ส่วนที่แสดงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม เช่น บริษัทจะได้กระแสเงินสดจากการออกตราสารหนี้/ตราสารทุน การกู้ยืม และต้องจ่ายกระแสเงินสดออกไปเมื่อมีการจ่ายหนี้ ซื้อหุ้นคือน หรือไถ่ถอนตราสารหนี้ ฯลฯ 


ดังนี้แล้ว เมื่อเราเปิดงบกระแสเงินสดของแต่ละบริษัทออกดูก็จะพบกับเส้นทางที่บริษัทได้รับกระแสเงินสดมาจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินกิจการ การขายสินทรัพย์ที่ลงทุน หรือ การกู้ยืม และเส้นทางที่บริษัทต้องจ่ายกระแสเงินสดออกไปจากการซื้อหาต้นทุนปัจจัยการผลิต การลงทุน รวมถึงการจ่ายคืนเงินกู้ 


การที่บริษัทมีเงินสดในงบกระแสเงินสดมาก ๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องดีเสมอไป ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแหล่งที่มาของเงินสดและการใช้ไปที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัท ซึ่งนี่เองที่เป็นงานที่นักลงทุนต้องเข้าไปดูและทำการวิเคราะห์ออกมา

หน้าตาของงบกระแสเงินสดที่ดีควรเป็นอย่างไร

งบกระแสเงินสดของบริษัทที่มีกระแสเงินสดเหลือมาก ๆ อาจไม่ใช่หน้าตาของงบกระแสเงินสดที่ดี เนื่องจากเป็นการเสียโอกาสที่จะนำเงินสดเหล่านั้นไปสร้างดอกผลให้กับบริษัทต่อไป ในทางตรงกันข้ามงบกระแสเงินสดของบริษัทที่มีกระแสเงินสดติดลบก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นงบกระแสเงินสดที่ไม่ดี หากในปีนั้น ๆ บริษัทมีการจ่ายเงินสดออกไปเพื่อการลงทุนครั้งใหญ่ในระยะยาว ดังนั้นแล้วการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดจึงมีรายละเอียดที่ต้องดูมากกว่ายอดเงินสดคงเหลือในบรรดทัดสุดท้าย ที่เราจะสามารถวิเคราะห์งบกระแสเงินสดได้ดังต่อไปนี้


 1. การวิเคราะห์กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

  ถือเป็นส่วนหลักของการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดโดยจะเป็นส่วนที่ทำให้นักลงทุนได้เห็นว่ากระแสเงินสดที่บริษัทได้มานั้นมาจากการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ ซึ่งหากบริษัทมีกระแสเงินสดส่วนใหญ่มาจากการดำเนินงาน แสดงว่ากระแสเงินสดที่บริษัทมีนั้นสะท้อนผลการดำเนินงานจริง ๆ ทำให้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นส่วนหลักที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญ 


  ข้อควรระวังสำหรับการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก็คือ หากในปีนั้นบริษัทมีการรายงานงบกระแสเงินสดเป็นบวกมาก ๆ ในบรรทัดสุดท้าย แต่เมื่อเจาะลงมาดูที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นลบ นักลงทุนควรสงสัยไว้ก่อนว่างบกระแสเงินสดนี้อาจเป็นรายได้ครั้งเดียวจบ เช่น การขายสินทรัพย์ออกไป ทำให้งบกระแสเงินสดที่เป็นบวกมาก ๆ นั้นมีโอกาสที่จะไม่ใช่ตัวเลขที่ยั่งยืน


 2. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดจากการลงทุน

  เป็นส่วนที่ไม่ได้วิเคราะห์ได้แบบตรงไปตรงมาเหมือนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพราะไม่จำเป็นว่ากระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นบวกแล้วจะดี บริษัทที่มีการเติบโตได้ในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยการลงทุนในเครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การมีกระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นลบอาจหมายถึงศักยภาพที่บริษัทจะแข่งขันได้ในระยะยาว และการมีกระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นบวกอาจหมายถึงการขายสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างออกไป ซึ่งหมายถึงเงินก้อนที่จะได้ครั้งเดียวแล้วจบไป ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป


 3. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

  เป็นส่วนที่นักลงทุนไว้ใช้สังเกตการเพิ่มทุน หรือการจัดหากระแสเงินสดเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ ซึ่งต้องดูควบคู่กับสองส่วนแรกด้วย โดยหากส่วนนี้เป็นลบแสดงว่าบริษัทมีการจ่ายกระแสเงินสดออกไปและมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งแสดงถึงฐานะการเงินที่ดีของบริษัท ในทางตรงกันข้ามหากงบกระแสเงินสดในส่วนนี้เป็นบวกแสดงว่าบริษัทมีการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมซึ่งจะมีต้นทุนเป็นดอกเบี้ยตามมา 


หากงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินรายงานเป็นบวกในระยะสั้น ๆ ควบคู่กับการรายงานงบกระแสเงินสดจากการลงทุนเป็นลบ แสดงว่าบริษัทมีการกู้หรือจัดหาเงินทุนสำหรับจ่ายไปเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว แต่หากมีการรายงานงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นบวกติดต่อกันยาวนาน อาจหมายถึงว่ากระแสเงินสดที่ใช้ในกิจการมาจากการกู้ยืมซึ่งจะส่งผลต่อพื้นฐานของบริษัทในระยะยาว

ตัวอย่างงบกระแสเงินสด

ตัวอย่างงบกระแสเงินสด Microsoft


ลองมาดูงบกระแสเงินสดของ Microsoft ตลอดปี 2020 ถึง 2023 บริษัทยังมีกระแสเงินสดหลักมาจากการดำเนินกิจการและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก $60 พันล้านเป็น $87 พันล้านในปี 2023 ซึ่งเมื่อเข้าไปดูรายละเอียดแล้วรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดยังเป็นรายได้จากการดำเนินกิจการ (Net Income from Continuing Operartion) แสดงถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทยังคงมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2020 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 1 ใน 4 ของกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินกิจการ ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ไม่ได้กระทบกับงบกระแสเงินสดโดยรวมมากนัก 


จุดที่น่าสนใจสำหรับงบกระแสเงินสด Microsoft คือบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสูงสม่ำเสมอในระดับ $40 - $50 พันล้าน ซึ่งเมื่อเข้าไปดูแล้วส่วนใหญ่เป็นเงินที่ใช้ไปสำหรับการซื้อหุ้นคืน (Net Common Stock Issuance) ซึ่งเป็นเงินที่จ่ายไปแล้วเพิ่มเป็นสินทรัพย์ให้กับบริษัทจึงไม่ใช่กระแสเงินสดที่จ่ายครั้งเดียวแล้วหายไป จนท้ายสุดแล้วบริษัทยังคงเหลือกระแสเงินสดหมุนเวียน (Free Cash Flow) ในระดับ $50 - $60 พันล้านที่ยังคงแสดงถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทได้ดี


งบกระแสเงินสดคือเครื่องมือตัวหนึ่งของการวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis) ที่ทำให้นักลงทุนได้เห็นการได้มาและการจ่ายไปของกระแสเงินสดที่หมุนเวียนอยู่ในบริษัท ซึ่งตัวเลขบรรทัดสุดท้ายที่แสดงว่าบริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลืออยู่เท่าไหร่อาจไม่ได้เป็นตัวการันตีได้ว่าบริษัทจะมีพื้นฐานทางการเงินที่ดี แต่นักลงทุนต้องเข้าไปดูกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน จากการลงทุน และจากการจัดหาเงิน ควบคู่กัน เพื่อประเมินว่าพื้นฐานของบริษัทยังดีอยู่หรือไม่สำหรับการตัดสินใจเข้าลงทุนต่อไป

บทความที่คุณอาจจะสนใจด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียนคืออะไร และ มีอะไรบ้าง

EBITDA คืออะไร

*** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
บทความที่เกี่ยวข้อง
placeholder
วิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่แบบละเอียดในปี 2024‘อยากเล่นหุ้นต้องทํายังไง’ ‘เริ่มเล่นหุ้นแบบไม่รู้อะไรเลย ต้องทำยังไง’ คำถามแบบนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเข้าสู่โลกการลงทุน ซึ่งวันนี้เราจะมีวิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่แบบละเอียดมาฝากกัน
ผู้เขียน  MitradeInsights
‘อยากเล่นหุ้นต้องทํายังไง’ ‘เริ่มเล่นหุ้นแบบไม่รู้อะไรเลย ต้องทำยังไง’ คำถามแบบนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเข้าสู่โลกการลงทุน ซึ่งวันนี้เราจะมีวิธีเล่นหุ้นสำหรับมือใหม่แบบละเอียดมาฝากกัน
placeholder
เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี? 6 โบรกเกอร์หุ้นที่น่าเปิดพอร์ตหุ้นในปี 2024ใครที่กำลังมองหาโบรกเกอร์หุ้นหรือกำลังเริ่มต้นลงทุนแล้วมองหาที่เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี คราวนี้เราจะมาทำความรู้จักวิธีการลงทุนในหุ้นผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกโบรกเกอร์หุ้นโบรกเกอร์ไหนดี คราวนี้เราได้รวบรวม 6 โบรกเกอร์หุ้นน่าสนใจปี 2024 มาไว้ให้แล้ว ตามไปดูกัน!
ผู้เขียน  MitradeInsights
ใครที่กำลังมองหาโบรกเกอร์หุ้นหรือกำลังเริ่มต้นลงทุนแล้วมองหาที่เปิดพอร์ตหุ้นที่ไหนดี คราวนี้เราจะมาทำความรู้จักวิธีการลงทุนในหุ้นผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกโบรกเกอร์หุ้นโบรกเกอร์ไหนดี คราวนี้เราได้รวบรวม 6 โบรกเกอร์หุ้นน่าสนใจปี 2024 มาไว้ให้แล้ว ตามไปดูกัน!
placeholder
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์ โบรกไหนค่าคอมถูกสุด 2567การลงทุนในหุ้น คือการดำเนินกลยุทธทางธุรกิจเพื่อให้ได้ผลกำไรที่งดงามที่สุด หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจคือ ลงทุนให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากที่สุด เช่นเดียวกัน การลงทุนหุ้น แม้ว่าเงินทุนหลักของเราคือการจ่ายค่าซื้อหุ้นเข้ามาเก็บไว้ในพอร์ต แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีรายจ่ายแอบแฝงที่ถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้น นั่นคือ ค่าธรรมเนียมการเทรดหุ้น แต่โบรกเกอร์แต่ละแห่ง มีรูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไป วันนี้เราจึงได้ทำการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์ โบรกไหนค่าคอมถูกสุด 2567 เพื่อช่วยสำหรับในการที่จะทำให้รายได้เราเพิ่มพูนขึ้น เรามาเลือกไปพร้อมๆ กันครับ
ผู้เขียน  MitradeInsights
การลงทุนในหุ้น คือการดำเนินกลยุทธทางธุรกิจเพื่อให้ได้ผลกำไรที่งดงามที่สุด หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจคือ ลงทุนให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากที่สุด เช่นเดียวกัน การลงทุนหุ้น แม้ว่าเงินทุนหลักของเราคือการจ่ายค่าซื้อหุ้นเข้ามาเก็บไว้ในพอร์ต แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีรายจ่ายแอบแฝงที่ถือเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้น นั่นคือ ค่าธรรมเนียมการเทรดหุ้น แต่โบรกเกอร์แต่ละแห่ง มีรูปแบบการเก็บค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไป วันนี้เราจึงได้ทำการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์ โบรกไหนค่าคอมถูกสุด 2567 เพื่อช่วยสำหรับในการที่จะทำให้รายได้เราเพิ่มพูนขึ้น เรามาเลือกไปพร้อมๆ กันครับ
placeholder
ตลาดหุ้นเปิดกี่โมง?ก่อนเทรดหุ้นต้องรู้การรู้ว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงเป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเก็งกำไร สำหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงสำหรับการซื้อขายหุ้นในประเทศไทยก็อย่าได้รอช้า เราเตรียมข้อมูลมาให้แล้ว
ผู้เขียน  MitradeInsights
การรู้ว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงเป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเก็งกำไร สำหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าตลาดหุ้นเปิดกี่โมงสำหรับการซื้อขายหุ้นในประเทศไทยก็อย่าได้รอช้า เราเตรียมข้อมูลมาให้แล้ว
placeholder
แนะนำ 10 หุ้นน่าลงทุน! หุ้นตัวไหนน่าลงทุนที่สุดในปี 2567ต้อนรับเข้าสู่โลกของโอกาสทางการเงินและการลงทุน ท่ามกลางเทรนด์ พฤติกรรมผู้บริโภคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีทั้งมาใหม่และจบไป สินค้าและบริการต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพื่อนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และผู้ถือหุ้น และเมื่อไหร่ที่เราสามารถจับโอกาสและเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงนั้น จากคนธรรมดาสามารถแปรเปลี่ยนเป็นนักลงทุนที่สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีผลประกอบการดี รายได้เติบโตหรือแม้แต่จับกระแสสั้น ๆ เพื่อหาโอกาสเก็งกำไร จึงแนะนำ 10 หุ้นน่าลงทุนในบทความนี้
ผู้เขียน  MitradeInsights
ต้อนรับเข้าสู่โลกของโอกาสทางการเงินและการลงทุน ท่ามกลางเทรนด์ พฤติกรรมผู้บริโภคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีทั้งมาใหม่และจบไป สินค้าและบริการต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพื่อนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และผู้ถือหุ้น และเมื่อไหร่ที่เราสามารถจับโอกาสและเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงนั้น จากคนธรรมดาสามารถแปรเปลี่ยนเป็นนักลงทุนที่สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีผลประกอบการดี รายได้เติบโตหรือแม้แต่จับกระแสสั้น ๆ เพื่อหาโอกาสเก็งกำไร จึงแนะนำ 10 หุ้นน่าลงทุนในบทความนี้