Mitrade Insights ทุ่มเทเพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน ทันเวลา และมีคุณค่ามากที่สุด เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจสถานการณ์ตลาดและคว้าโอกาสในการซื้อขายได้ทันท่วงที
  2021
  ผู้ให้บริการข่าวและการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
  FxDailyInfo
  2022
  แหล่งข้อมูลการศึกษา Forex ที่ดีที่สุดทั่วโลก
  International Business Magazine

  งบดุล (Balance Sheet) คืออะไร?

  6 นาที
  อัพเดทครั้งล่าสุด 27 พ.ย. 2566 08:10 น.

  งบดุล คือ ข้อมูลหนึ่งที่ผู้บริหารสามารถนำมาใช้ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของกิจการได้ นอกจากใช้ตรวจสอบระดับความเข้มแข็งทางการเงินภายในกิจการแล้วยังสามารถใช้เปรียบเทียบฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการกับบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้อีกด้วย ซึ่งการวิเคราะห์งบดุลสามารถพบจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่จะพัฒนากิจการต่อไปได้ ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับงบดุล ว่า งบดุล คืออะไรและวิธีการอ่านงบดุลที่เหมาะกับทั้งนักลงทุน เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจ ให้เข้าใจได้ง่ายสามารถนำไปใช้ได้ทันที

  งบดุลคืออะไร?

  งบดุล (Balance Sheet) คือ รายการทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของบริษัทว่ามี “สินทรัพย์” หรือความมั่งคั่งเท่าไร และอยู่ในรูปสินทรัพย์ได้บ้าง ซึ่งงบดุลช่วยให้มองภาพรวมด้านการเงินของแต่ละบริษัทได้ง่ายขึ้น ณ เวลานั้น ๆ


  สมการงบดุล

  สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ


  งบดุลเกิดจาก 2 ส่วน ได้แก่ สินทรัพย์ (ทรัพยากรที่บริษัทจัดหามาระหว่างดำเนินกิจการ) และ หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (แหล่งเงินทุนที่ใช้จัดหาทรัพยากร)

  สาเหตุที่เรียกว่างบดุล เนื่องจากทั้งสองข้างของสมการต้องเท่ากันเสมอ (สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ)

  ในปัจจุบันเรียกงบดุลว่า “งบแสดงฐานะทางการเงิน” แต่ยังใช้หลักการต่าง ๆ เช่นเดิม


  องค์ประกอบของงบดุล

  งบดุล


  งบดุลประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ดังนี้


  1. สินทรัพย์ (Assets)

  สินทรัพย์ คือ ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดรายได้ภายในกิจการหรือทรัพยากรที่ใช้ทั่วไปในการดำเนินกิจการ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 


  • สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets)

   คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี เช่น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้การค้าและลูกค้าหมุนเวียนอื่น (บริษัทขายสินค้าแบบเงินเชื่อให้ลูกค้า), สินค้าคงเหลือ, ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า, สินทรัพย์ทางภาษี เป็นต้น


  • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets)

   คือ สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี เช่น โรงงาน, เครื่องจักร, ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, พาหนะ, เงินลงทุนระยะยาว, สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, แฟรนไชส์ เป็นต้น


  2. หนี้สิน (Liabilities)

  หนี้สิน คือ ภาระผูกพันที่กิจการต้องชำระคืนให้กับบุคคลภายนอก ตั้งแต่อดีตและต้องคืนในอนาคต โดยหนี้สินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่


  • หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)

   คือ หนี้สินที่กิจการต้องจ่ายคืนให้บุคคลภายนอก ภายในระยะเวลา 1 ปี เช่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น, หนี้สินทางภาษี เป็นต้น


  • หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-current Liabilities)

   คือ หนี้สินที่กิจการต้องจ่ายคืนให้บุคคลภายนอกในระยะเวลามากกว่า 1 ปี เช่น เงินกู้ระยะยาวจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน, การออกหุ้นกู้ระยะยาว เป็นต้น


  3. ส่วนของเจ้าของ (Equity) 

  ส่วนของเจ้าของ คือ สินทรัพย์สุทธิที่เกิดจากสินทรัพย์หักออกด้วยหนี้สิน กล่าวง่าย ๆ ส่วนของเจ้าของ หมายถึงสินทรัพย์จริง ๆ ที่เจ้าของและผู้ถือหุ้นจะได้รับ มี 2 ส่วน คือ


  • เงินทุนจากผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของกิจการ

   คือ เงินทุนที่ผู้ร่วมถือหุ้นได้ระดมทุนเพื่อดำเนินกิจการนั้น ๆ 


  • กำไร (ขาดทุน) สะสม

   คือ กำไรในแต่ละปีที่สะสมไว้ โดยจะหักเงินปันผลกับผู้ถือหุ้นแล้ว หรือหากการดำเนินกิจการเกิดการขาดทุน ยอดการขาดทุนก็จะสะสม เรียกว่า ยอดขาดทุนสะสมได้เช่นกัน

  ประเภทการทำงบดุล

  การบันทึกบัญชีในการจัดทำงบดุล มี 2 แบบ คือ


  1. งบดุลแบบบัญชี (Accounting Form) 

  คือ งบดุลที่แสดงรายการทางการเงินสองส่วน ด้านซ้ายคือสินทรัพย์ ด้านขาวคือหนี้สินและส่วนของเจ้าของ คล้ายกับตัว T ซึ่งงบดุลแบบบัญชีเป็นรูปแบบงบดุลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากง่ายต่อการอ่านและเข้าใจ 


  ▲ ขั้นตอนการทำงบดุลแบบบัญชี

  ขั้นตอนที่ 1 เขียนหัวงบดุล 3 บรรทัด ได้แก่

  • บรรทัดที่1: ชื่อกิจการ

  • บรรทัดที่2: เขียนคำว่า “งบดุล”

  • บรรทัดที่3: วันเดือนปีที่จัดทำงบดุล


  ขั้นตอนที่ 2 เขียนแสดงรายละเอียดรายการของ “สินทรัพย์” ทั้งหมดของกิจการ ทางด้านซ้ายมือ

  ขั้นตอนที่ 3 เขียนแสดงรายละเอียดรายการของ “หนี้สิน” และ “ส่วนของเจ้าของ” ทั้งหมดของกิจการ ทางด้านขวามือ

  ขั้นตอนที่ 4 รวมทั้งสองด้านให้ดุลกัน โดยต้องมีค่าเท่ากันและอยู่ในระดับเดียวกัน


  2. งบดุลแบบรายงาน (Report Form) 

  คือ รูปแบบการจัดทำงบดุลที่แสดงรายการเรียงกันตามลำดับของหมวดบัญชี โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ


  ▲ ขั้นตอนการทำงบดุลแบบรายงาน

  ขั้นตอนที่ 1 เขียนหัวงบดุล 3 บรรทัด ได้แก่


  • บรรทัดที่1: ชื่อกิจการ

  • บรรทัดที่2: เขียนคำว่า “งบดุล”

  • บรรทัดที่3: วันเดือนปีที่จัดทำงบดุล


  ขั้นตอนที่ 2 เขียนคำว่า “สินทรัพย์” และเขียนรายละเอียดของสินทรัพย์ทั้งหมดที่กิจการมีอยู่ แล้วรวมยอดของสินทรัพย์ทั้งหมด


  ขั้นตอนที่ 3 เขียนคำว่า “หนี้สินและส่วนของเจ้าของ” และแสดงรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยเขียนส่วนของ “หนี้สิน” ก่อน จากนั้นตามด้วย “ส่วนของเจ้าของ” แล้วรวมยอดของหนี้สินและส่วนของเจ้าของทั้งหมด ซึ่งจะต้องได้เท่ากับส่วนของสินทรัพย์

  ทำไมต้องเปลี่ยนชื่อจาก งบดุล เป็น งบแสดงฐานะทางการเงิน?

  จากเดิมที่เรียกงบการเงินนี้ว่า “งบดุล” นั้นแสดงความหมายเพียงแค่ว่า งบนี้สมดุลกันทั้งด้านซ้ายและขวาตามชื่อเรียก แต่มิได้แสดงถึงความหมายอื่น ๆ ที่อธิบายได้ว่างบประเภทนี้มีลักษณะอย่างไร 


  ทำให้มาตรฐานรายการทางการเงินของต่างประเทศดำเนินการเปลี่ยนชื่อจาก Balance Sheet เป็น Statement of Financial Position ซึ่งชื่อนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของงบการเงินได้ชัดเจนขึ้น 


  หลังจากนั้นมาตรฐานรายการทางการเงินของประเทศไทยก็ได้ปรับชื่อจาก งบดุล เป็น งบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของต่างประเทศด้วยนั่นเอง

  งบดุลมีความสำคัญอย่างไร?

  งบดุล งบแสดงฐานะการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา รวมถึงสามารถวิเคราะห์งบดุลเพื่อประเมินสถานะทางการเงินของกิจการในด้านต่าง ๆ ได้


  • วิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการ: สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากิจการนั้นจะมีความสามารถในการชำระหนี้สินตามกำหนดเวลาได้หรือไม่ จากสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน


  • วิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร: นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถประเมินความสามารถในการทำกำไรได้จากรายการงบดุล งบกําไรขาดทุน หากมีการขาดทุนสะสมต่อเนื่องก็ถือว่ากิจการนั้น ๆ มีความสามารถในการทำกำไรน้อยและอาจไม่น่าสนใจอีกต่อไป


  ดูงบดุลของกิจการได้ที่ไหน?

  สำหรับนักลงทุนที่อยากทราบฐานะทางการเงินของกิจการต่าง ๆ ที่กำลังสนใจ สามารถเข้าไปดูงบดุลของแต่ละกิจการได้ที่ เว็บไซต์ Datawarehouse.dbd.go.th


  วิธีดูงบการเงินของกิจการด้วยตัวเอง

  ขั้นตอนการเปิดดูงบดุลของกิจการต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ >>  Datawarehouse.dbd.go.th


  เข้าไปที่เว็บไซต์


  2. เลือก “ข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงิน” 


  เลือก “ข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงิน”  3. พิมพ์ชื่อกิจการที่ต้องการดูงบการเงิน


   พิมพ์ชื่อกิจการที่ต้องการดูงบการเงิน


  4. เลือกแท็บ “ข้อมูลงบการเงิน”


  เลือกแท็บ “ข้อมูลงบการเงิน”


  5. สามารถเลือกปีงบการเงิน, งบกำไรขาดทุน, อัตราส่วนทางการเงิน, เปรียบเทียบรายปี และเปรียบเทียบในประเภทธุรกิจได้ด้วย

  วิธีอ่านงบดุล

  การอ่านงบดุลให้มีประสิทธิภาพนั้น สามารถทำได้ดังนี้


  1. ทำความรู้จักกับงบดุล

  ก่อนอื่นควรทำความรู้จักกับงบดุลเสียก่อน โดยงบดุลเป็นเอกสารทางการเงินที่แสดงสถานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง โดยแสดงรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ


  2. เข้าใจโครงสร้างของงบดุล

  งบดุลมีโครงสร้างดังนี้

  • สินทรัพย์

   แสดงรายการทรัพย์สินของกิจการที่สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของกิจการ เช่น เงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร เป็นต้น


  • หนี้สิน

   แสดงรายการภาระผูกพันของกิจการที่ต้องชำระคืนแก่บุคคลภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว เป็นต้น


  • ส่วนของเจ้าของ

   แสดงรายการทุนของกิจการและกำไรสะสมของกิจการ


  3. วิเคราะห์รายการในงบดุล

  เมื่อเข้าใจโครงสร้างของงบดุลแล้ว ต่อไปก็ถึงเวลาวิเคราะห์รายการในงบดุล โดยสามารถวิเคราะห์ได้จากหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้


  • สภาพคล่องของกิจการ หมายถึง ความสามารถในการชำระหนี้สินตามกำหนดเวลา โดยพิจารณาจากสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน

  • ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ หมายถึง ความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่กิจการ โดยพิจารณาจากรายการกำไรขาดทุน

  • ความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ หมายถึง ความสามารถในการชำระหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากสินทรัพย์และหนี้สินรวม


  4. เปรียบเทียบงบดุลของกิจการในแต่ละช่วงเวลา

  นอกจากการวิเคราะห์งบดุล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ยังควรเปรียบเทียบงบดุลของกิจการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของฐานะทางการเงินของกิจการได้อีกด้วย

  ข้อควรระวังในการอ่านงบดุล

  งบดุล


  แม้ว่าการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ จากการดูงบดุลจะสามารถช่วยวิเคราะห์กิจการต่าง ๆ ได้ แต่ยังมีข้อควรระวังต่าง ๆ ดังนี้


  • แสดงข้อมูลการเงินในอดีต

   งบดุลเป็นรายงานที่แสดงสถานะทางการเงิน ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้ว ไม่ได้เป็นข้อมูลทางการเงินแบบ Real Time โดยเฉพาะหากกิจการมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นหลังวันที่จัดทำงบดุล


  • ความน่าเชื่อถือของงบดุล

   งบแสดงฐานะการเงิน คือรายการทางการเงินที่อาจมีข้อผิดพลาดหรือถูกตกแต่งขึ้นเพื่อบิดเบือนสถานะทางการเงินของกิจการ ส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์งบการเงินไม่น่าเชื่อถือ


  • ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับสิ่งแวดล้อม

   สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อาจทำให้อัตราส่วนนำมาเปรียบเทียบไม่ได้ เช่น ภาวะเงินเฟ้อผันผวนรุนแรง, ภาวะดอกเบี้ยผันผวน หรือการลดค่าเงิน เป็นต้น ดังนั้นนอกจากจะพิจารณาสถานะทางการเงินจากตัวเลขแล้วควรดูสภาพเศรษฐกิจ ณ เวลานั้น ๆ ร่วมด้วยเสมอ


  สรุป

  งบดุล คือรายการทางการเงินที่แสดงข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่ สินทรัพย์, หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ซึ่งส่วนของสินทรัพย์ จะต้องเท่ากับผลรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของ เป็นการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ โดยการใช้งบดุลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้หลายกลุ่ม เช่น ผู้บริหารสามารถใช้งบดุลเพื่อประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ นำไปสู่การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ ส่วนนักลงทุนสามารถใช้งบดุลในการประเมินความน่าเชื่อถือและศักยภาพการเติบโต เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ แต่อย่างไรก็ควรพิจารณาข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ของบริษัทที่สนใจลงทุนอย่างรอบด้านประกอบกันซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น


  *** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


  การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
  บทความที่เกี่ยวข้อง
  placeholder
  คำสั่ง Long , Short คืออะไร? ​คำสั่ง Long (Buy), Short (Sell) คืออะไร คราวนี้เราก็จะมาพาเทรดเดอร์ทั้งมือเก่าและมือใหม่ไปทำความรู้จักคำสั่งนี้กัน เพื่อคล้าโอกาสการเทรดและทำกำไรจากความผันผวนของตลาดเงินให้มากขึ้น ตามมาดูกันเลย
  ผู้เขียน  Mitrade
  ​คำสั่ง Long (Buy), Short (Sell) คืออะไร คราวนี้เราก็จะมาพาเทรดเดอร์ทั้งมือเก่าและมือใหม่ไปทำความรู้จักคำสั่งนี้กัน เพื่อคล้าโอกาสการเทรดและทำกำไรจากความผันผวนของตลาดเงินให้มากขึ้น ตามมาดูกันเลย
  placeholder
  อินดิเคเตอร์หุ้นคืออะไร? อินดิเคเตอร์หุ้น 3 ประเภทที่มีประโยชน์สำหรับการซื้อขายสิ่งชี้วัดหุ้นคืออะไร? สิ่งชี้วัดหุ้นช่วยในการซื้อขายอย่างไร? ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสิ่งชี้วัดหุ้น และทีมงานได้เลือกสิ่งชี้วัดหุ้น 3 อันดับสำหรับคุณ
  ผู้เขียน  Mitrade
  สิ่งชี้วัดหุ้นคืออะไร? สิ่งชี้วัดหุ้นช่วยในการซื้อขายอย่างไร? ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสิ่งชี้วัดหุ้น และทีมงานได้เลือกสิ่งชี้วัดหุ้น 3 อันดับสำหรับคุณ
  placeholder
  วิธีดูกราฟราคาทองที่นักลงทุนทองคำต้องรู้ ฉบับมือใหม่ต้องอ่านขึ้นชื่อว่าทองคำ หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสินทรัพย์อันมีค่า ยอดนิยมตลอดปี ไม่ว่าใครก็อยากมีไว้ครอบครอง แต่นักลงทุนมือใหม่หลายคนยังไม่ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาทอง ถ้านักลงทุนสามารถวิเคราะห์และดูสถิติของราคาทองคำเป็น ก็จะรู้ได้ว่าช่วงเวลาใดควรซื้อ ช่วงเวลาใดควรขาย เพื่อสร้างกำไรให้นักลงทุนได้อย่างง่ายดาย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสของการลงทุน ไปอ่านในบทความกัน
  ผู้เขียน  Mitrade
  ขึ้นชื่อว่าทองคำ หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสินทรัพย์อันมีค่า ยอดนิยมตลอดปี ไม่ว่าใครก็อยากมีไว้ครอบครอง แต่นักลงทุนมือใหม่หลายคนยังไม่ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาทอง ถ้านักลงทุนสามารถวิเคราะห์และดูสถิติของราคาทองคำเป็น ก็จะรู้ได้ว่าช่วงเวลาใดควรซื้อ ช่วงเวลาใดควรขาย เพื่อสร้างกำไรให้นักลงทุนได้อย่างง่ายดาย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสของการลงทุน ไปอ่านในบทความกัน
  placeholder
  กองทุน ETF คืออะไร? ในบทความนี้เราจะมาทราบกันว่า ETF คืออะไร คนทั่วไปจะสามารถลงทุนอย่างไร โดยที่ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกการลงทุนกับ ETF อย่างหมาะสมนำไปสู่สร้างมูลค่าที่มีอย่างยั่งยืน
  ผู้เขียน  Mitrade
  ในบทความนี้เราจะมาทราบกันว่า ETF คืออะไร คนทั่วไปจะสามารถลงทุนอย่างไร โดยที่ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกการลงทุนกับ ETF อย่างหมาะสมนำไปสู่สร้างมูลค่าที่มีอย่างยั่งยืน
  placeholder
  10 อันดับแอพหาเงินสร้างรายได้เสริมปี 2566ยังจำเป็นอยู่ไหมกับการทำงานกินเงินเดือนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ปัจจุบันที่ใคร ๆ ต่างก็นั่งทำงานหารายได้จากหลายช่องทางต้องบอกว่าหมดยุคแล้วกับตอกบัตรเข้าออฟฟิศ และนี่คือทั้งหมดของแอพหาเงินที่เรารวบรวมมาเป็นตัวเลือกสำหรับการสร้างรายได้แบบง่าย ๆ ที่บ้านสำหรับปีนี้ที่เรานำมาฝากกัน
  ผู้เขียน  Mitrade
  ยังจำเป็นอยู่ไหมกับการทำงานกินเงินเดือนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ปัจจุบันที่ใคร ๆ ต่างก็นั่งทำงานหารายได้จากหลายช่องทางต้องบอกว่าหมดยุคแล้วกับตอกบัตรเข้าออฟฟิศ และนี่คือทั้งหมดของแอพหาเงินที่เรารวบรวมมาเป็นตัวเลือกสำหรับการสร้างรายได้แบบง่าย ๆ ที่บ้านสำหรับปีนี้ที่เรานำมาฝากกัน