Mitrade Insights ทุ่มเทเพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน ทันเวลา และมีคุณค่ามากที่สุด เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจสถานการณ์ตลาดและคว้าโอกาสในการซื้อขายได้ทันท่วงที
  2021
  ผู้ให้บริการข่าวและการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
  FxDailyInfo
  2022
  แหล่งข้อมูลการศึกษา Forex ที่ดีที่สุดทั่วโลก
  International Business Magazine

  ค่าเสื่อมราคา หรือ Depreciation คืออะไร?

  6 นาที
  อัพเดทครั้งล่าสุด 25 ม.ค. 2567 08:38 น.

  Depreciation คือ กระบวนการที่นักบัญชีหักต้นทุนของสินทรัพย์ทางธุรกิจที่เป็นรายจ่ายและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ นอกจากนี้ยังมีค่าตัดจำหน่ายที่ยังนำมาร่วมคำนวณด้วย สองคำนี้มีความสำคัญต่อธุรกิจเนื่องจากหากสินทรัพย์ของบริษัทไม่สามารถใช้งานได้ก็อาจส่งผลให้บริษัทต้องปิดตัวลง มาดูความหมายและวิธีการคำนวณกันต่อเลย

  ค่าเสื่อมราคา หรือ Depreciation คืออะไร

  เราอาจลองแบ่งค่าเสื่อมราคาเป็นสองประเด็นหลักเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ประเด็นแรกคือมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป อีกประเด็นคือการจัดสรรราคาที่คุณจ่ายในตอนแรกสำหรับสินทรัพย์ราคาแพงภายในช่วงเวลาที่คุณใช้สินทรัพย์นั้น


  สำหรับจำนวนปีที่สินทรัพย์คิดค่าเสื่อมราคาจะพิจารณาจากอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ หรือระยะเวลาที่สินทรัพย์สามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น อายุการใช้งานโดยประมาณของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปคือประมาณ 5 ปี


  สินทรัพย์ในความหมายนี้มีหลายประเภท ได้แก่ สินค้าโภคภัณฑ์และทรัพย์สิน เมื่อนักบัญชีต้องจัดทำงบประมาณประจำปีหรืองบดุลค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะถือเป็นต้นทุนคงที่ เว้นแต่คุณจะใช้วิธีการที่จำนวนเงินที่คิดค่าเสื่อมราคาเปลี่ยนแปลงทุกปี เช่น หน่วยวิธีการผลิต ซึ่งในกรณีนี้จะเป็นต้นทุนผันแปร


  ค่าเสื่อมราคาจะรวมอยู่ในการคำนวณ EBIT ด้วย และอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ หากนักลงทุนเปรียบเทียบบริษัทที่มีสินทรัพย์ถาวรจำนวนมากกับบริษัทที่มีสินทรัพย์ถาวรน้อย ค่าเสื่อมราคาจะลดรายได้หรือกำไรสุทธิ นอกจากนี้บริษัทที่มีหนี้จำนวนมากก็มีแนวโน้มที่จะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูง โดย EBIT จะขจัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท


  ความแตกต่างระหว่าง EBIT และ EBITDA คือค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายได้ถูกเพิ่มกลับเข้าไปในรายได้ใน EBITDA ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายไม่ได้ถูกหักออกจาก EBIT


  • EBIT ย่อมาจาก Earnings Before Interest and Taxes: กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี  หมายถึงรายได้ (หรือรายได้สุทธิ/กำไร ซึ่งถือเป็นสิ่งเดียวกัน) ที่มีดอกเบี้ยและภาษีบวกกลับ ในงบกำไรขาดทุน EBIT สามารถคำนวณได้อย่างง่ายดายโดยเริ่มต้นที่บรรทัดกำไรก่อนหักภาษี แล้วบวกกลับเข้ากับดอกเบี้ยจ่ายใดๆ ที่บริษัทอาจเกิดขึ้น


  • EBITDA ย่อมาจาก Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization: กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย อาจคำนวณได้ยากจากงบกำไรขาดทุน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสามารถรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุน (ในต้นทุนสินค้าขายและเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร เป็นต้น)


  ตัวอย่างของค่าเสื่อมราคา

  ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น สำหรับค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะ สมมติว่าบริษัทซื้อรถยนต์ราคา 100,000 บาท โดยมีอายุการใช้งานที่คาดหวังประมาณห้าปี บริษัทควรมีค่าเสื่อมราคาแบบเร่งรายปีที่ 20,000 บาท ในอีกห้าปีข้างหน้า


  สินทรัพย์ใดบ้างที่สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้

  กรมสรรพากรมีหลักเกณฑ์เฉพาะเกี่ยวกับประเภทของสินทรัพย์ที่สามารถคิดค่าเสื่อมราคาเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีได้ โดยปกติแล้วสินทรัพย์จะต้องสามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้ดังต่อไปนี้

  สินทรัพย์เป็นของคุณ


  • สามารถนำไปใช้ในธุรกิจของคุณหรือเพื่อสร้างรายได้

  • มีอายุการใช้งานที่กำหนดได้

  • คาดว่าจะคงอยู่ได้นานกว่าหนึ่งปี


  ตัวอย่างของสินทรัพย์เสื่อมราคาประเภทที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ยานพาหนะ,  อาคาร,  อุปกรณ์สำนักงานหรือเฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เครื่องจักรและอุปกรณ์,  และรายการที่จับต้องไม่ได้บางอย่าง เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์


  สินทรัพย์ใดบ้างที่ไม่สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้

  สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หรือถูกใช้จนหมด คุณจึงไม่สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้ได้แก่


  • ที่ดิน

  • ของสะสม (เช่น งานศิลปะ เหรียญ ของที่ระลึก ฯลฯ)

  • การลงทุน (เช่น หุ้นและพันธบัตร)

  • ทรัพย์สินส่วนบุคคล

  • ทรัพย์สินใด ๆ ที่ใช้น้อยกว่าหนึ่งปี


  ประเภทของค่าเสื่อมราคาและวิธีการคำนวณ

  การคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้ในการบัญชีมีหลายวิธี ค่าเสื่อมราคาหลักสี่ประเภทและมีวิธีการคำนวณดังนี้


  1. ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (Straight-line method) 

  เป็นวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่ง่ายและไม่ซับซ้อนมากที่สุด โดยจะแบ่งมูลค่าของสินทรัพย์เท่า ๆ กันในช่วงหลายปี ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายเท่ากันทุกปีตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์


  ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีระบบบัญชีที่เรียบง่าย หรือธุรกิจที่เจ้าของธุรกิจจัดเตรียมและยื่นแบบแสดงรายการภาษี


  ข้อดีของการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงคือ ใช้งานง่าย เกิดข้อผิดพลาดค่อนข้างน้อย และเจ้าของธุรกิจสามารถจ่ายในจำนวนเท่ากันทุกรอบระยะเวลาบัญชี


  อย่างไรก็ตาม ความเรียบง่ายก็อาจเป็นข้อเสียได้เช่นกัน เนื่องจากการคำนวณอายุการใช้งานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการคาดเดาหรือการประมาณค่า นอกจากนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงการสูญเสียมูลค่าสินทรัพย์อย่างรวดเร็วในระยะสั้นหรือแนวโน้มที่ค่าบำรุงรักษาจะเพิ่มขึ้นเมื่อสินทรัพย์มีอายุมากขึ้น


  รูปภาพ สูตรค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง

  2.ค่าเสื่อมราคาแบบลดลงสองเท่า (Double-declining balance)

  วิธีการนี้เรียกอีกอย่างว่าการลดค่าเสื่อมราคาของยอดคงเหลือที่ลดลง ช่วยให้คุณสามารถตัดมูลค่าของสินทรัพย์ได้มากขึ้นทันทีหลังจากที่คุณซื้อและน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป วิธีนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการกู้คืนมูลค่าของสินทรัพย์ล่วงหน้ามากกว่าการรอเป็นเวลาหลายปี เช่น ธุรกิจขนาดเล็กที่มีต้นทุนเริ่มต้นจำนวนมากและต้องการเงินสดเพิ่ม


  วิธีดูยอดคงเหลือที่ลดลงสองเท่ามีข้อได้เปรียบเนื่องจากสามารถช่วยชดเชยต้นทุนการบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นตามอายุของสินทรัพย์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดด้วยการอนุญาตให้มีค่าเสื่อมราคาสูงขึ้นในปีแรก ๆ ได้


  อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับประโยชน์จากการหักภาษีเพิ่มเติมหากธุรกิจของคุณขาดทุนทางภาษีในปีที่กำหนดอยู่แล้ว


  รูปภาพ สูตรค่าเสื่อมราคาลดลงสองเท่า

  3.ผลรวมค่าเสื่อมราคาลดลงทวีคูณ(Declining balance)

  เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเร่ง ซึ่งมูลค่าสินทรัพย์จะถูกคิดค่าเสื่อมราคาเป็นสองเท่าของอัตราที่ทำในวิธีเส้นตรง เนื่องจากการคิดค่าเสื่อมราคาทำได้เร็วกว่าวิธีเส้นตรง (เป็นสองเท่า) จึงเรียกว่าค่าเสื่อมราคาเร่ง อย่างไรก็ตามการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเร่งไม่ได้หมายความว่าค่าเสื่อมราคา ก็จะสูงขึ้นด้วย เพราะสินทรัพย์จะคิดค่าเสื่อมราคาตามจำนวนที่เท่ากันแทน แต่จะมีรายจ่ายสูงกว่าในช่วงปีแรก ๆ ของอายุการใช้งาน ค่าเสื่อมราคาจะลดลงในปีต่อ ๆ ไปเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง


  รูปภาพ สูตรผลรวมค่าเสื่อมราคาลดลงทวีคูณ

  4.หน่วยค่าเสื่อมราคาการผลิต (Units of production)

  วิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆ ในการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามความถี่ในการใช้งานสินทรัพย์ “หน่วยการผลิต” อาจหมายถึงสิ่งที่อุปกรณ์ทำ เช่น จำนวนชั่วโมงที่ใช้งานสินทรัพย์ได้ วิธีนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการตัดอุปกรณ์ที่มีผลผลิตเชิงปริมาณและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เช่น ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต ตลอดอายุการใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีวิธีในการติดตามการใช้อุปกรณ์ของคุณ และคาดว่าจะตัดจำนวนเงินที่แตกต่างกันออกไปทุกปี


  ข้อได้เปรียบหลักของหน่วยค่าเสื่อมราคาการผลิต คือช่วยให้คุณเห็นภาพต้นทุนค่าเสื่อมราคาที่มีความแม่นยำสูงตามจำนวนจริง ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตามของคุณ ข้อเสียเปรียบหลักคือ เป็นการยากที่จะนำไปใช้กับสถานการณ์ในชีวิตจริงหลาย ๆ สถานการณ์ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปในการประมาณจำนวนสินทรัพย์ที่สามารถผลิตได้ก่อนที่จะหมดอายุการใช้งาน


  รูปภาพ สูตรค่าเสื่อมราคาการผลิต

  ค่าตัดจำหน่าย Amortization คืออะไร

  ค่าตัดจำหน่ายเป็นกระบวนการทางบัญชีที่มูลค่าทางการเงินของเงินกู้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป 


  หรืออาจกล่าวได้ว่าค่าตัดจำหน่ายหมายถึงการชำระหนี้เป็นงวดปกติซึ่งประกอบด้วยดอกเบี้ยและเงินต้น ดังนั้นบริษัทจึงชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันที่ครบกำหนด ตามตารางการตัดจำหน่าย เปอร์เซ็นต์การชำระคืนเงินกู้ที่มากขึ้นครอบคลุมถึงดอกเบี้ยในช่วงเริ่มต้น แต่สัดส่วนนี้จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปจนกว่าบริษัทจะชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น สินเชื่อที่คุณสามารถตัดจำหน่ายได้ ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อส่วนบุคคล


  ตัวอย่างของการตัดจำหน่าย

  Amortization คือ สิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการหลักการกู้ยืมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัวอย่างการตัดจำหน่ายต่อไปนี้


  การตัดจำหน่ายสินทรัพย์

  ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักรอยู่ที่ 10,000 บาท ซึ่งจะคงอยู่นานสิบปี ค่าตัดจำหน่ายสิทธิบัตรควรอยู่ที่ 1,000 บาทต่อปี (10,000 บาท/10 ปี)


  ค่าตัดจำหน่ายสินเชื่อ

  คุณมีเงินกู้ประมาณ 10,000 บาท หากคุณชำระเงินต้น 2,000 บาทต่อปี เงินกู้ที่ตัดจำหน่ายควรเป็น 2,000 บาท คุณควรใส่เงิน 2,000 บาทเป็นค่าตัดจำหน่ายในสมุดบันทึกของคุณ


  ประเภทของค่าตัดจำหน่าย

  การตัดจำหน่ายเงินกู้

  ช่วยให้ผู้ยืมสามารถชำระเงินต้นส่วนใหญ่ในการชำระเงินแต่ละครั้งได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับสินเชื่อรถยนต์ ฝ่ายการเงินจะกันการชำระเงินรายเดือนในลักษณะที่จะส่งการชำระเงินบางส่วนไปเป็นดอกเบี้ยและส่วนที่เหลือจะทำให้เงินต้นหรือยอดคงเหลือของสินเชื่อลดลง เมื่อคุณได้รับเงินกู้ ในตอนแรกคุณจะจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น แต่เมื่ออายุของเงินกู้ดำเนินต่อไป คุณจะเริ่มจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นและมีดอกเบี้ยน้อยลง


  เมื่อคุณชำระเงินในแต่ละเดือน ตัวเลขเหล่านี้จะเปลี่ยนไปเมื่อเงินต้นของเงินกู้ลดลง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการชำระคืนเงินกู้ให้เต็มจำนวน สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าตลอดอายุของเงินกู้ คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นในจำนวนที่แตกต่างกันไป แต่จำนวนเงินที่ชำระรายเดือนจะไม่เปลี่ยนแปลง


  การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  คุณยังสามารถใช้การตัดจำหน่ายเพื่อกระจายค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ตลอดชีวิต ธุรกิจตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อช่วยเชื่อมโยงต้นทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับรายได้ที่ได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น อีกทั้งยังใช้หลักการนี้เพื่อเหตุผลทางภาษีด้วย 


  ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่คุณสามารถตัดจำหน่ายได้ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ การตัดจำหน่ายมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ลิขสิทธิ์ จะต้องสะท้อนมูลค่าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปอย่างเหมาะสม

  ความแตกต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเป็นวิธีการคำนวณสินทรัพย์ทางธุรกิจเมื่อเวลาผ่านไป แนวคิดทั้งสองนี้นำเสนอความแตกต่างบางประการ ได้แก่

  ความแตกต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

  มูลค่า

  ค่าเสื่อมราคาจะพิจารณาและกำหนดมูลค่าของสินค้าที่จับต้องได้หลังจากการใช้งาน เรียกอีกอย่างว่ามูลค่าซาก (Salvage value) การตัดจำหน่ายจะกำหนดมูลค่าที่ลดลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยใช้วิธีเส้นตรง


  วิธีการคำนวณ

  ค่าเสื่อมราคาใช้วิธีเส้นตรงหรือวิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบเร่งเพื่อกำหนดค่า ค่าตัดจำหน่ายใช้วิธีเส้นตรงเท่านั้น เนื่องจากจะทำให้มูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงในช่วงเวลาที่กำหนด


  สินทรัพย์

  ค่าเสื่อมราคาใช้กับสินทรัพย์ที่มีตัวตนเท่านั้น เช่น อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดมูลค่าการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว การตัดจำหน่ายจะใช้เฉพาะกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และส่วนใหญ่จะใช้เมื่อมีการได้มาซึ่งธุรกิจที่มีอยู่


  สรุปค่าเสื่อมราคา

  การตัดจำหน่ายและ depreciation คือ จะช่วยคาดการณ์การเติบโตของบริษัทด้วยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์ที่มีตัวตนที่ยังมีอยู่ การทำความเข้าใจวิธีวิเคราะห์การเงินของบริษัทของคุณด้วยค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคามีประโยชน์สำหรับการลงทุนและรายได้อันมีค่าได้


  คำถามที่พบบ่อย
  Depreciation and Amortization คืออะไร?
  Depreciation คือ การลดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวรเนื่องจากการสึกหรอตามปกติ การใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งใช้กับสินทรัพย์ที่มีตัวตน ในทางตรงกันข้าม การตัดจำหน่ายหมายถึงกระบวนการที่ใช้ต้นทุนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางกายภาพต่าง ๆ ของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด และใช้กับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทเท่านั้น
  ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงานกี่ปี?
  แต่ละบริษัทอาจกำหนดอายุการใช้งานที่แตกต่างกันไปเช่น เครื่องใช้สำนักงานอายุ 3-5 ปี, เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน 5-15 ปี เป็นต้น
  ค่าเสื่อมราคาต่างกับค่าตัดจำหน่ายอย่างไร?
  สินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาถือเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนและค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายถือเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  *** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


  การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

  บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
  บทความที่เกี่ยวข้อง
  placeholder
  คำสั่ง Long , Short คืออะไร? ​คำสั่ง Long (Buy), Short (Sell) คืออะไร คราวนี้เราก็จะมาพาเทรดเดอร์ทั้งมือเก่าและมือใหม่ไปทำความรู้จักคำสั่งนี้กัน เพื่อคล้าโอกาสการเทรดและทำกำไรจากความผันผวนของตลาดเงินให้มากขึ้น ตามมาดูกันเลย
  ผู้เขียน  Mitrade
  ​คำสั่ง Long (Buy), Short (Sell) คืออะไร คราวนี้เราก็จะมาพาเทรดเดอร์ทั้งมือเก่าและมือใหม่ไปทำความรู้จักคำสั่งนี้กัน เพื่อคล้าโอกาสการเทรดและทำกำไรจากความผันผวนของตลาดเงินให้มากขึ้น ตามมาดูกันเลย
  placeholder
  อินดิเคเตอร์หุ้นคืออะไร? อินดิเคเตอร์หุ้น 3 ประเภทที่มีประโยชน์สำหรับการซื้อขายสิ่งชี้วัดหุ้นคืออะไร? สิ่งชี้วัดหุ้นช่วยในการซื้อขายอย่างไร? ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสิ่งชี้วัดหุ้น และทีมงานได้เลือกสิ่งชี้วัดหุ้น 3 อันดับสำหรับคุณ
  ผู้เขียน  Mitrade
  สิ่งชี้วัดหุ้นคืออะไร? สิ่งชี้วัดหุ้นช่วยในการซื้อขายอย่างไร? ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสิ่งชี้วัดหุ้น และทีมงานได้เลือกสิ่งชี้วัดหุ้น 3 อันดับสำหรับคุณ
  placeholder
  วิธีดูกราฟราคาทองที่นักลงทุนทองคำต้องรู้ ฉบับมือใหม่ต้องอ่านขึ้นชื่อว่าทองคำ หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสินทรัพย์อันมีค่า ยอดนิยมตลอดปี ไม่ว่าใครก็อยากมีไว้ครอบครอง แต่นักลงทุนมือใหม่หลายคนยังไม่ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาทอง ถ้านักลงทุนสามารถวิเคราะห์และดูสถิติของราคาทองคำเป็น ก็จะรู้ได้ว่าช่วงเวลาใดควรซื้อ ช่วงเวลาใดควรขาย เพื่อสร้างกำไรให้นักลงทุนได้อย่างง่ายดาย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสของการลงทุน ไปอ่านในบทความกัน
  ผู้เขียน  Mitrade
  ขึ้นชื่อว่าทองคำ หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสินทรัพย์อันมีค่า ยอดนิยมตลอดปี ไม่ว่าใครก็อยากมีไว้ครอบครอง แต่นักลงทุนมือใหม่หลายคนยังไม่ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นลงของราคาทอง ถ้านักลงทุนสามารถวิเคราะห์และดูสถิติของราคาทองคำเป็น ก็จะรู้ได้ว่าช่วงเวลาใดควรซื้อ ช่วงเวลาใดควรขาย เพื่อสร้างกำไรให้นักลงทุนได้อย่างง่ายดาย เพื่อไม่ให้เสียโอกาสของการลงทุน ไปอ่านในบทความกัน
  placeholder
  10 อันดับแอพหาเงินสร้างรายได้เสริมปี 2566ยังจำเป็นอยู่ไหมกับการทำงานกินเงินเดือนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ปัจจุบันที่ใคร ๆ ต่างก็นั่งทำงานหารายได้จากหลายช่องทางต้องบอกว่าหมดยุคแล้วกับตอกบัตรเข้าออฟฟิศ และนี่คือทั้งหมดของแอพหาเงินที่เรารวบรวมมาเป็นตัวเลือกสำหรับการสร้างรายได้แบบง่าย ๆ ที่บ้านสำหรับปีนี้ที่เรานำมาฝากกัน
  ผู้เขียน  Mitrade
  ยังจำเป็นอยู่ไหมกับการทำงานกินเงินเดือนที่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน ปัจจุบันที่ใคร ๆ ต่างก็นั่งทำงานหารายได้จากหลายช่องทางต้องบอกว่าหมดยุคแล้วกับตอกบัตรเข้าออฟฟิศ และนี่คือทั้งหมดของแอพหาเงินที่เรารวบรวมมาเป็นตัวเลือกสำหรับการสร้างรายได้แบบง่าย ๆ ที่บ้านสำหรับปีนี้ที่เรานำมาฝากกัน
  placeholder
  กองทุน ETF คืออะไร? ในบทความนี้เราจะมาทราบกันว่า ETF คืออะไร คนทั่วไปจะสามารถลงทุนอย่างไร โดยที่ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกการลงทุนกับ ETF อย่างหมาะสมนำไปสู่สร้างมูลค่าที่มีอย่างยั่งยืน
  ผู้เขียน  Mitrade
  ในบทความนี้เราจะมาทราบกันว่า ETF คืออะไร คนทั่วไปจะสามารถลงทุนอย่างไร โดยที่ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกการลงทุนกับ ETF อย่างหมาะสมนำไปสู่สร้างมูลค่าที่มีอย่างยั่งยืน