Tin tức

Hoa Kỳ | Thanh khoản | Hàng hóa | COT

Hoa Kỳ Vị thế ròng phi thương mại của dầu trên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) giảm xuống 511.7K trong từ mức 531.3K trước đó

2021-04-09 19:38 (GMT+)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay