Tin tức

Dầu | WTI | Hàng hóa

Khoảng trống giá WTI cao hơn tại thời điểm mở cửa trước cuộc họp của OPEC

WTI tăng tại thời điểm mở cửa với thanh khoản mỏng và phe đầu cơ gi&aacut...

2022-10-03 00:47 (GMT+0)

Nguồn : FXStreet

xem thêm

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay