Quy trình khiếu nại

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào với dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi (cs@mitrade.com), sớm nhất có thể. Phần lớn các khiếu nại có thể được giải quyết ở đó.

Nếu dịch vụ khách hàng không thể giải quyết vấn đề của bạn, bạn có thể yêu cầu họ chuyển vấn đề đến bộ phận tiếp nhận phản ánh của chúng tôi. Bộ phận tiếp nhận phản ánh sẽ tiến hành một cuộc điều tra chi tiết và công bằng về khiếu nại để hiểu các tình huống thực sự của vấn đề và để đánh giá xem các hành động của chúng tôi có hợp lý và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng và các nghĩa vụ khác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một phản hồi hoàn toàn bằng văn bản trong vòng 45 ngày (thường là sớm hơn) của khiếu nại.


Nếu bạn không hài lòng với kết quả do bộ phận Tiếp nhận phảnh ánh của chúng tôi cung cấp, bạn có thể gửi khiếu nại đến một tổ chức giải quyết tranh chấp độc lập, bên ngoài. Khách hàng Úc có thể gửi khiếu nại của mình đến Cơ quan Khiếu nại Tài chính Úc (AFCA).

AFCA là một tổ chức độc lập được thành lập để giải quyết tranh chấp giữa các tổ chức tài chính và khách hàng của họ. Xin lưu ý rằng AFCA chỉ chấp nhận các khiếu nại mà chúng tôi đã có cơ hội xử lý; Ngoài ra, bạn nên liên hệ với AFCA sau khi nhận được phản hồi cuối cùng của chúng tôi hoặc 45 ngày sau khi khiếu nại được nộp, tùy theo thời điểm nào đến sớm hơn.

Liên hệ AFCA : Australian Financial Complaints Authority
GPO Box 3
Melbourne, VIC 3001, Australia
Điện thoại : 1800 931 678 (miễn phí)
E-mail : info@afca.org.au

Vui lòng truy cập trang web AFCA www.afca.org.au để biết thêm thông tin.

Giao dịch ngay