Chào mừng đến với Trung tâm trợ giúp của Mitrade

Mitrade là mt nền tng giao dch min phí hoa hng. Chi phí giao dch chính đến t mc chênh lch thp mà chúng tôi tính phí, khác nhau gia các th trường khác nhau. Ngoài ra, có th có các điều chnh tài tr qua đêm nếu bn gi các v trí qua đêm và phí không hot động khi không s dng chiếm khong thi gian 180 ngày.

 

Điều chnh kinh phí qua đêm:

Khi bn gi các v trí trong sut thi gian thanh toán (GMT 22:00 Gi mùa đông), điều chnh tài tr qua đêm s được áp dng trên tài khon ca bn. Tùy thuc vào sn phm bn đang giao dch và hướng giao dch ca bn (mua hoc bán), tài tr qua đêm có th b ghi n hoc ghi có vào tài khon ca bn.

 

Bn s có th tìm thy s tiền điều chnh tài tr qua đêm trong ngày trong phn thông tin sn phm bên dưới các biu đồ trên webtrader hoc ng dng di động ca chúng tôi.

 

Phí không hot động:

Nếu bn không giao dch trên tài khon ca mình trong 180 ngày liên tiếp, phí không hot động là $ 10 mi 30 ngày s được áp dng. Phí không hot động đầu tiên s được tính vào GMT 22:00 (gi mùa đông) vào ngày th 180.

 

Để tránh b tính phí, tt c nhng gì bn cn làm là đăng nhp và giao dch trên tài khon ca bn theo thi gian. Xin lưu ý: mt giao dch đề cp đến mt giao dch được thc hin, điều này không bao gm các lnh đang ch x lý vn chưa được thc hin. Hơn na, tiền gi và rút tiền không được coi là hot động giao dch.

 

Mitrade không thu bt k khon phí n nào và chúng tôi n lc bao gm tt c các chi tiết về phí và l phí ca chúng tôi rõ ràng nht có th. Nếu bn có bt k câu hi nào, xin vui lòng liên h vi nhóm dch v khách hàng ca chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Mitrade s không tính phí cho bn đối vi bt k khon tiền gi nào, tuy nhiên tùy thuc vào phương thc thanh toán, ngân hàng hoc nhà cung cp thanh toán ca bn có th tính phí dch v. Chúng tôi khuyên bn nên kim tra vi ngân hàng ca mình để biết thêm chi tiết.

 

Đối vi Chuyn khon, nếu bn gi mt khon tiền 500 USD, Mitrade s chu phí ngân hàng trung gian cho bn, nghĩa là bn s ch cn thanh toán cho các khon phí do chính ngân hàng ca mình tính. Để đăng ký hoàn tr phí ngân hàng trung gian, vui lòng gi cho chúng tôi biên lai chuyn tiền ca bn cho thy s tiền được ngân hàng tính phí. Xin lưu ý, Mitrade s phân b s tiền chúng tôi đã nhn được vào tài khon giao dch ca bn, nếu có bt k s khác bit nào gia s tiền gi và s tiền gi ca bn, vui lòng liên h vi nhóm dch v khách hàng ca chúng tôi hoc gi email cs@mitrade.com

 

Nếu bn chn thanh toán trc tuyến để gi tiền, chng hn như Skrill, xin lưu ý rng chúng tôi hin ch chp nhn tiền gi AUD và USD. Nếu loi tiền thanh toán trc tuyến ca bn khác vi loi tiền cơ bn trong tài khon giao dch Mitrade ca bn, bn có th b tính phí chuyn đổi tiền t. Chúng tôi s không chu trách nhim cho bt k khon thuế và chi phí phát sinh trong quá trình này.


Mitrade s không tính phí cho bn khi rút tiền tr khi bn rút s tiền thp hơn yêu cu ti thiu và / hoc đã vượt quá s ln rút tiền min phí ti đa trong tháng. Vui lòng tham kho chính sách rút tiền ca chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

Trong trường hp rút tiền qua Chuyn khon ngân hàng, ngân hàng nhn tiền ca bn có th tính phí dch v, chúng tôi khuyên bn nên liên h vi ngân hàng ca mình để biết các khon phí và l phí liên quan.

Không tìm được giải đáp bạn cần? Hãy liên hệ với chúng tôi

Giao dịch ngay