Là một loại chứng khoán và được phát hành dưới dạng chứng chỉ và có thể chuyển nhượng được. Các công ty phát hành cổ phiếu cho các cổ đông để gây quỹ. Cổ đông là nhà đầu tư sở hữu hợp pháp một hoặc nhiều cổ phiếu trong công ty và có quyền hưởng tài sản và lợi ích của công ty. Công ty phát hành cổ phiếu để huy động vốn phát triển kinh doanh, trong khi nhà đầu tư mua cổ phiếu để kiếm lợi nhuận và đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình

Hầu hết các cổ phiếu sẽ được chia thành 2 loại đó là Cổ phiếu tăng trưởng và  Cổ phiếu giá trị

 

(1) Cổ phiếu tăng trưởng

Cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu của một công ty niêm yết được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng trung bình của thị trường, theo đó nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận từ sự tăng trưởng của công ty. Các công ty tăng trưởng được ưa thích vì nhà đầu tư tin rằng nó có cơ hội tốt hơn để mở rộng hoạt động kinh doanh, giành thêm thị phần và có sức cạnh tranh lớn trong những năm tới.

 

(2) Cổ phiếu giá trị

Cổ phiếu giá trị thường được phát hành bởi một công ty đã trưởng thành và ổn định. Đặc trưng của nó là khả năng sinh lời ổn định, định giá thấp, an toàn cao và tỷ suất cổ tức cao, nhưng nó phải chịu  hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B)  thấp và hệ số giá trên thu nhập (P/E) thấp. Cổ phiếu giá trị được coi là có rủi ro và biến động thấp hơn so với một cổ phiếu tăng trưởng.

Nhìn chung, giá cổ phiếu biến động trực tiếp theo quan hệ cung cầu, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của công ty, và chủ yếu liên quan đến kinh tế vĩ mô và chính trị cũng như tâm lý thị trường.

 

Cung và cầu

Giá cổ phiếu được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như vậy, nhưng cuối cùng giá tại bất kỳ thời điểm nào là do cung và cầu tại thời điểm đó trên thị trường. Cung là tổng lượng cổ phiếu có sẵn trên thị trường, trong khi cầu là tổng lượng mua đối với cổ phiếu đó. Cung thấp và cầu cao sẽ đẩy giá cổ phiếu lên, ngược lại cung cao và cầu thấp tạo ra một kết quả ngược lại.

 

Tin tức công ty

(1) Báo cáo tài chính: việc công bố báo cáo thường niên, báo cáo hàng quý và hàng năm của công ty sẽ mang lại biến động cho giá cổ phiếu của công ty vì các báo cáo chứa đựng hiệu quả hoạt động, lợi nhuận và triển vọng của công ty trong một thời kỳ cụ thể. Nếu các báo cáo chỉ ra rằng công ty đang hoạt động tốt hoặc lĩnh vực của nó được kỳ vọng sẽ phát triển, các nhà đầu tư có nhiều khả năng mua cổ phiếu của công ty hơn, nhu cầu đối với cổ phiếu của công ty tăng và giá cổ phiếu cũng tăng theo.

(2) Thông báo của công ty: Nó bao gồm những thay đổi về quản lý; mua lại, sáp nhập và tổ chức nghị quyết; mua lại cổ phiếu; thanh toán cổ tức; và các hành động khác của công ty.

 

Kinh tế vĩ mô

Trong thời điểm tốt giá cổ phiếu có xu hướng tăng, trong khi trong thời kỳ suy thoái chúng có thể giảm xuống.

 

Lãi suất là một yếu tố quan trọng khác trong giá cổ phiếu. Khi lãi suất giảm thì giá cổ phiếu tăng, khi cá nhân chi tiêu nhiều hơn lợi nhuận doanh nghiệp sẽ cao hơn và các công ty có thể tài trợ cho các hoạt động, mua lại hay mở rộng với chi phí vay thấp hơn, điều này thúc đẩy tiềm năng lợi nhuận của họ. Khi lãi suất tăng, người tiêu dùng có thể xem xét lại việc mua hàng hóa có lãi suất thay đổi, chẳng hạn như nhà và ô tô, và nó sẽ gián tiếp dẫn đến sự sụt giảm thu nhập trong doanh nghiệp. Trong khi đó, các tập đoàn từ chối tiếp cận nguồn vốn từ các ngân hàng với chi phí đi vay cao, đồng thời phải giảm chi tiêu và tăng trưởng chậm lại, do đó ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của họ trên thị trường chứng khoán.

 

Các mối quan hệ chính trị và thương mại quốc tế, thiên tai và giá cả hàng hóa có tác động đáng kể đến giá cổ phiếu.

Quyết sách của cổ đông công ty là những hoạt động có tác động quan trọng đến chứng khoán đã phát hành, chủ yếu bao gồm chi trả cổ tức, chia tách cổ phiếu và các bên liên quan.

 

Trả cổ tức

Trả cổ tức là phân phối một phần lợi nhuận của công ty cho các cổ đông. Cổ tức có thể được nhận bằng tiền mặt hoặc tái đầu tư trở lại vào cổ phiếu. Cổ tức bằng cổ phiếu được trả cho cổ đông dưới hình thức cổ phiếu bổ sung còn cổ tức bằng tiền mặt được trả bằng tiền mặt. Cổ tức thể hiện hoạt động tốt của một công ty niêm yết và giúp duy trì niềm tin của nhà đầu tư vào công ty. Thông thường, các công ty trưởng thành hơn và có danh tiếng có xu hướng chi trả cổ tức tốt hơn.

 

Chia tách cổ phiếu

Chia tách cổ phiếu là chia cổ phiếu hiện có của công ty thành nhiều cổ phiếu để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu. Ví dụ, Apple đã thực hiện chia tách cổ phiếu 1/4, theo đó một cổ phiếu Apple có giá trị cao được chia thành bốn cổ phiếu có giá trị thấp. Kết quả là, tổng số cổ phiếu phát hành tăng, nhưng vốn chủ sở hữu cổ phiếu và tổng giá trị thị trường của công ty không thay đổi. Khi giá cổ phiếu của một công ty ở mức cao hoặc cao hơn giá cổ phiếu của một đối tác trong cùng ngành, việc chia tách làm cho cổ phiếu của công ty đó có thể phù hợp với nhiều nhà đầu tư nhỏ hơn và kích thích tính thanh khoản của cổ phiếu.

 

Hợp nhất cổ phiếu

Hợp nhất cổ phiếu là một hoạt động mà công ty giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ của mỗi cổ đông nhưng tăng giá trị của mỗi cổ phiếu một cách tương ứng. Thay vì ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thị trường của một công ty, nó có thể báo hiệu rằng công ty đang gặp khó khăn.

Nhà đầu tư không sở hữu cổ phiếu và do đó không có quyền biểu quyết hoặc bất kỳ quyền nào để đăng ký, phát hành hay chia tách cổ phiếu. Mitrade sẽ thực hiện các biện pháp, bao gồm cả việc điều chỉnh số dư tài khoản để giảm thiểu tác động của các quyết sách của cổ đông công ty đối với vị thế giao dịch. Do đó nhà đầu tư có thể kiểm tra số tiền đã điều chỉnh (nếu có).

Phân tích cổ phiếu là một phương pháp đánh giá và dự báo dữ liệu quá khứ của công ty để có những quyết định mua vào hay bán ra. Các chiến lược đó bao gồm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

 

Phân tích cơ bản

Đó là việc phân tích các điều kiện kinh tế, tài chính và các yếu tố khác liên quan nhằm cố gắng tìm ra giá trị nội tại của cổ phiếu. Mục tiêu cuối cùng là tìm ra được giá trị nội tại thực tế của cổ phiếu đó và so sánh nó với giá cổ phiếu hiện tại, để đánh giá liệu cổ phiếu được định giá quá cao hay quá thấp. Các nhà đầu tư có xu hướng mua những cổ phiếu được định giá thấp và bán những cổ phiếu được định giá quá cao.

 

Phân tích cơ bản bao gồm phân tích định tính và phân tích định lượng.

 

(1) Phân tích định tính dựa trên mô hình kinh doanh của công ty mục tiêu, lợi thế cạnh tranh trên thị trường, hiệu quả quản lý, quản trị doanh nghiệp và tâm lý thị trường.

(2) Phân tích định lượng dựa trên báo cáo tài chính hàng quý hoặc hàng năm của một công ty niêm yết.

 

Thông thường, các nhà phân tích cơ bản kết hợp phân tích định tính với phân tích định lượng để đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng. Bằng cách phân tích tình trạng tài chính của một công ty và hiệu suất cổ phiếu để tìm ra yếu tố quan trọng làm ảnh hưởng đến giá trị nội tại thực tế của cổ phiếu đó. Các chỉ số thường dùng trong phân tích cơ bản bao gồm:

 

Các chỉ số

Ý nghĩa

(Doanh thu)

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp

Doanh thu đứng đầu bảng báo cáo thu nhập và các nhà đầu tư có xu hướng tập trung vào tăng trưởng doanh thu hàng năm / hàng quý.

(EBIT)

(Lợi nhuận trước thuế và lãi)

EBIT = Doanh thu - Chi phí bán hàng- Chi phí hoạt động.

EBIT là lợi nhuận mà một công ty kiếm được từ các hoạt động nòng cốt. Đây là một thước đo rất quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời tiềm năng của một công ty, không bao gồm thu nhập,  lỗ từ các khoản đầu tư, thuế, hoặc khấu hao tài sản vô hình và khấu hao tài sản hữu hình

(Thu nhập ròng)

Thu nhập ròng = Doanh thu - Tất cả chi phí

Thu nhập ròng nằm ở dòng cuối cùng của báo cáo thu nhập và thể hiện số tiền mà công ty kiếm được tại một thời điểm nhất định. Do công ty có thể phân phối thu nhập ròng cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức hoặc sử dụng để mở rộng sản xuất và hoạt động theo kế hoạch phát triển của mình nên thu nhập ròng là một chỉ số tài chính quan trọng.

(Biên lợi nhuận ròng)

Biên lợi nhuận ròng = Thu nhập ròng / Tổng doanh thu

Biên lợi nhuận ròng là một chỉ số giúp các nhà đầu tư đánh giá liệu một công ty có kiếm đủ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của mình hay không và chi phí hoạt động, chi phí chung có được kiểm soát hay không.

(Chỉ số EPS)

EPS = Thu nhập ròng / Cổ phiếu đang lưu hành

EPS là lợi nhuận thu được trên mỗi cổ phiếu của một công ty. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu càng cao thì giá trị cổ phiếu càng cao và các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn cho các công ty có EPS cao.

(Chỉ số P/E)

P/E = Giá cổ phiếu / Thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Đây là một trong những thước đo thường được sử dụng để đánh giá xem giá cổ phiếu có hợp lý hay không. Các nhà đầu tư thường so sánh tỷ lệ P/E giữa các công ty tương tự trong ngành để xác định giá trị tương đối cổ phiếu của một công ty. Tỷ lệ P/E cao có nghĩa là cổ phiếu được đánh giá cao và các nhà đầu tư dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ lớn.

(Chỉ số ROE)

(Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu)

ROE = Thu nhập ròng / Bình quân vốn cổ đông

Các nhà đầu tư thường so sánh ROE của công ty mục tiêu với con số trung bình của ngành. Nếu ROE của công ty cao hơn mức trung bình tức là thu nhập ròng cao thì đây có thể là một tín hiệu tốt. Nhưng trong một số trường hợp, ROE cao hơn có thể là do vốn chủ sở hữu của cổ đông ít hơn, điều mà các nhà đầu tư cần phải cảnh giác.

 

 

Ngoài các chỉ số trên, bảng cân đối kế toán, dòng tiền và các chỉ số hoạt động của công ty cũng là trọng tâm của phân tích cơ bản. Nhưng các chỉ số này hoạt động khác nhau giữa các ngành. Ví dụ: vòng quay hàng tồn kho, doanh số bán hàng trên mỗi Foot vuông và tỷ lệ giữ chân khách hàng là các chỉ số chính để đo lường hoạt động kinh doanh trong ngành bán lẻ, trong khi đối với các công ty chuyên đặt hàng doanh nghiệp, các chỉ số bao gồm doanh thu trung bình của người dùng, giá trị lâu dài của khách hàng và chi phí mua hàng của người dùng. Hầu hết thông tin kinh doanh sẽ được đưa vào báo cáo hàng năm và hàng quý của các công ty, vì vậy điều quan trọng đối với các nhà đầu tư phân tích cơ bản là phải đọc kỹ các báo cáo và thông báo của công ty.

 

Phân tích kỹ thuật

Là việc nghiên cứu dữ liệu lịch sử của cổ phiếu, chẳng hạn như xu hướng giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch, nhằm phân tích và dự đoán giá trong tương lai. Phân tích kỹ thuật chủ yếu được thực hiện bằng sử dụng các mô hình giá và các chỉ báo kỹ thuật.

 

(1) Mô hình giá

Đây là một dạng phân tích kỹ thuật chính trong đó các nhà giao dịch cố gắng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự thông qua các biểu đồ cụ thể. Mô hình giá chủ yếu được hỗ trợ bởi các yếu tố tâm lý để dự đoán liệu một cổ phiếu sẽ tăng trên hay giảm xuống dưới một mức giá nhất định trong một thời gian cụ thể. Khi mức kháng cự bị phá vỡ, khối lượng giao dịch tăng đáng kể có thể xảy ra sau đó, do đó đẩy cổ phiếu lên cao hơn.

 

(2) Các chỉ báo kỹ thuật

Đây là một phương pháp phân tích kỹ thuật áp dụng toán học, thống kê vào giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất bao gồm:

 

Đường trung bình động

Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch xác định rõ ràng xu hướng thị trường. Xu hướng tăng giá được xác định khi đường trung bình động ngắn hạn cắt và nằm trên đường trung bình động dài hạn.

 

Đường MACD

Nó cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá tài sản và được tính bằng chênh lệch giữa hai trung bình trượt số mũ nhanh và chậm (EMA). "Nhanh" đề cập đến đường EMA ngắn hạn (thường là 12 Phiên), trong khi "chậm" có nghĩa là EMA dài hạn (thường là 26 Phiên).

 

Thông thường, khi MACD dương, nó cho biết rằng đường EMA 12 ngày lớn hơn đường EMA 26 ngày và khi chúng phân tách xa hơn, giá trị dương tăng lên và điều đó cho thấy cổ phiếu đang đạt được đà tăng. Ngược lại, MACD âm cho biết rằng đường EMA 12 ngày nằm dưới đường EMA 26 ngày và khi chúng di chuyển ra xa hơn, giá trị âm tăng lên và điều đó cho thấy cổ phiếu đang có đà giảm.

 

Khi MACD cắt đường dấu hiệu (thường là đường EMA 9 ngày) đi lên, nó báo hiệu thị trường giảm và cho thấy cơ hội bán có thể xảy ra. Khi MACD cắt đường tín hiệu đi xuống, nó báo hiệu một thị trường tăng giá và chỉ ra rằng cổ phiếu có thể đang hướng đến một xu hướng tăng.

 

Đường RSI

Là chỉ số sức mạnh tương đối được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, nó phản ánh sự thịnh vượng của thị trường trong một thời kỳ nhất định và đánh giá trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức của cổ phiếu. Về mặt lý thuyết, bất kể giá cổ phiếu thay đổi như thế nào, RSI luôn dao động trong khoảng từ 0 đến 100 và chủ yếu dao động trong khoảng 30 đến 70. Tuy nhiên có 2 khu vực chính khi sử dụng đường RSI là: Vùng quá mua & Vùng quá bán. Vùng quá mua ở mức 80 hoặc thậm chí 90, lúc đó giá cổ phiếu sẽ giảm trở lại. Khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới 30, đây là vùng quá bán và giá sẽ tăng trở lại.

Không tìm được giải đáp bạn cần? Hãy liên hệ với chúng tôi

Đối tác tin cậy
Nạp và Rút Tiền Tiện lợi Nhiều kênh thanh toán hỗ trợ nạp và rút tiền nhanh chóng.

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch bất kỳ lúc nào với ứng dụng di động và web Giao dịch ngay